Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse przedsiębiorstw E-FR-LS-O.11
Wykład (W) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: efekty uczenia się w zakresie wiedzy: egzamin pisemny
efekty w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych: esej naukowy, praca zespołowa, prezentacja
Uwagi: materiały do zajęć zawieszone na wirtualnym kampusie
Literatura:

Literatura podstawowa:

L. Czapiewski, J. Gryko, J. Kubiak, J. Lizińska, Finanse przedsiębiorstw, UE Poznań, 2021

A.Kopiński, Finanse przedsiębiorstw, UE Wrocław, 2022

Literatura uzupełniająca:

Dzik-Walczak, A., Białek-Jaworska, A., & Nehrebecka, N. (2016). Źródła finansowania przedsiębiorstw. Stan badań i ich metaanaliza. Difin SA.

S.C.Gherghina, Corporate Finance, MDPI Basel, 2021, dostępne online w Bibliotece UMCS

Efekty uczenia się:

WIEDZA: STUDENT ZNA I ROZUMIE

W1 - Student wyjaśnia zaawansowane słownictwo z zakresu finansów i rachunkowości (K_W01)

W1 – Student wymienia zaawansowane teorie i metody badań w zakresie finansów przedsiębiorstwa (K_W01)

W3 – Student w zaawansowanym stopniu identyfikuje i grupuje metody oceny sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych (K_W07)

W4 – student identyfikuje, grupuje i ocenia w zaawansowanym stopniu sposoby finansowania działalności gospodarczej (K_W15)

UMIEJĘTNOŚCI: STUDENT POTRAFI

U1 - Student używa słownictwa z zakresu finansów i rachunkowości (K_U02)

U2 - Student identyfikuje i ocenia sytuację finansową na podstawie sprawozdania finansowego (K_U03)

U3 – Student wykrywa i ocenia czynniki determinujące finansowy wymiar prowadzenia działalności gospodarczej (K_U6)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: STUDENT JEST GOTÓW DO

K1 – student aktywnie organizuje pozyskiwanie wiedzy w zakresie aktualizacji zasad przygotowywania sprawozdań finansowych (K_K01)

K2 – Student wykazuje gotowość do zadawania pytań oraz zachowuje otwartość na wiedzę i uwagi ze strony współpracowników (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana obecność na zajęciach (obowiązek obecności wynika z regulaminu studiów).

Ocenie podlega: opracowanie eseju naukowego (40% - umiejętności i kompetencje społeczne) lub przygotowanie i prezentacja wybranego zagadnienia (40% - umiejętności i kompetencje społeczne), test wiedzy (60% - wiedza)

Test zaliczeniowy sprawdzający wiedzę przekazaną w trakcie wykładu, złożony z pytań zamkniętych z jedną poprawną odpowiedzią - 60% oceny. Punkty są przypisywane proporcjonalnie do liczby prawidłowych odpowiedzi.

Esej naukowy dot zidentyfikowania i opisania problemu naukowego z zakresu finansów przedsiębiorstwa w zespole studentów - 40% oceny (kryteria oceny: złożoność tematu, głębokość analizy, umiejętność syntezy, edycja)

Prezentacja aktualnego problemu z zakresu finansów przedsiębiorstwa - 40% (kryteria oceny: aktualność problemu, związek z finansami przedsiębiorstwa, sposób prezentacji)

Ocena zaliczeniowa zostanie ustalona na podstawie skali:

0-50% ndst; 51-60% dst; 61-70% dst+; 71-80% db; 81-90% db+; 91-100% bdb.

Zakres tematów:

1. Podstawowe cele i instrumenty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Funkcje finansów przedsiębiorstw

2. Źródła finansowania przedsiębiorstw. Rodzaje i charakterystyka środków finansowych i źródeł finansowania.

3. Koszt kapitału i średnioważony koszt kapitału. Koszt kapitału a ryzyko wykorzystania danego rodzaju źródła finansowania. Dostępność źródeł finansowania w kolejnych etapach rozwoju podmiotu. Liczenie kosztu kapitału własnego i obcego. Średnioważony koszt kapitału - definicja, funkcje.

4. Zarządzanie strukturą kapitału. Pojęcie kapitału i struktury kapitału. Zakres decyzyjny zarządzania kapitałem. Kształtowanie poziomu kapitału. Kształtowanie struktury kapitału. Czynniki determinujące strukturę kapitału. Próg rentowności, dźwignia operacyjna i dźwignia finansowa.

6. Polityka dywidend. Istota polityki dywidend. Zależność pomiędzy kursem akcji a dywidendami. Teorie polityki dywidend. Praktyczne rozwiązania w zakresie polityki dywidend. Czynniki determinujące politykę dywidend. Inne formy transferu dochodu do akcjonariuszy

7. Krótkoterminowe decyzje finansowe i inwestycyjne. Podstawy bieżącego zarządzania finansami, strategie zarządzania kapitałem pracującym.

8. Zarządzanie zapasami, zarządzanie środkami pieniężnymi, polityka kredytowa i zarządzanie należnościami.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna (Power Point), dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, metoda 6-3-5,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Elżbieta Bukalska 78/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)