Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie F-FLZ.148
Seminarium magisterskie (SM) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Szczegółowa literatura przedmiotowa zostanie dostosowana do zainteresowań uczestników seminarium.

Efekty uczenia się:

Seminarium 1

Wiedza:

W1, ma w pogłębionym stopniu uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu zagadnień stanowiących przedmiot seminarium, w tym najnowszych osiągnięć K_W03, K_W04, K_W06,

K_W07, K_W08, P7U_W, P7S_WG, P7S_WK

W2, ma pogłębioną wiedzę na temat poprawnych sposobów argumentacji przy uzasadnianiu formułowanych poglądów; dysponuje w zaawansowanym stopniu wiedzą na temat metod analizy różnorakich elementów kultury K_W06, P7U_W, P6S_WG

W3, zna zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej K_W13, K_W14, P7U_W, P7S_WK

Umiejętności:

U1, potrafi wyszukiwać i selekcjonować informacje, stosownie do problematyki seminarium K_U02, P7U_U, P7S_UW

U2, potrafi postawić złożony problem teoretyczny, dokonać jego analizy, sformułować jego rozwiązanie, poddać pod dyskusję, we współpracy z promotorem, innymi specjalistami oraz innymi uczestnikami seminarium – stosownie do problematyki seminarium K_U01, K_U04, K_U10, K_U14, P7U_U, P7S_UW, P7U_UO, P7S_UK

U3, potrafi przedstawić wyniki swoich badań w wystąpieniach ustnych oraz pracach pisemnych K_U07, P7U_U, P7S_UW, P7S_UK

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji; docenia wartość pracy grupowej K_K01, P7U_K, P7S_KK

K2, akceptuje potrzebę przestrzegania prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej K_K05, P7U_K, P7S_KR

K3, Docenia oraz rozumie wartość i potrzebę przyjmowania postaw zindywidualizowanych i twórczych oraz promujących przedsiębiorczość K_K02, K_K06, P7U_K, P7S_KO, P7S_KK

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna, dyskusja

Zakres tematów:

Zakres tematów dostosowany indywidualnie do zainteresowań badawczych studentów oraz prowadzących seminarium

Metody dydaktyczne:

Praca nad tekstem, dyskusja, referat

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Kosior 1/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Cezary Mordka 4/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Tymura 1/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Kuszyk-Bytniewska 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)