Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cognitive Semiotics F-K.201
Konwersatorium (KW) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Zlatev J., “Cognitive Semiotics: An emerging field for the transdisciplinary study of meaning”, The Public Journal of Semiotics IV(1), 2012

Zlatev J, “The Semiotic Hierarchy: Life, consciousness, signs and language”, Cognitive Semiotics, Issue 4, 2009, 169–200.

Sokolowski R., Introduction to Phenomenology, Cambridge University Press

Sonesson G., “The foundation of Cognitive Semiotics in the Phenomenology of Signs and Meanings”, Intellectica 2012/2, 58, 207-239.

Sonesson, G. (2013). The Picture Between Mirror and Mind: From Phenomenology to Empirical Studies in Pictorial Semiotics. In: Sachs-Hombach, Klaus & Schirra, Jörg R. J. (Eds.) Origins of Pictures Anthropological Discourses in Image Science (pp. 270-310). Köln: Herbert von Halem Verlag

Donald M., “Hominid Enculturation and Cognitive Evolution”, in: C. Renfrew, C. Scarre “Cognition and Material Culture: The Archaeology of Symbolic Storage”, 1998, Cambridge, 7-17.

Ahlner F., Zlatev J., “Cross-modal iconicity: A cognitive semiotic approach to sound symbolism”, Sign Systems Studies 38(1/4), 2010, 198-348.

Efekty uczenia się:

1. Znajomość wybranych zagadnień i metod semiotyki kognitywnej

2. Znajomość kluczowych pojęć semiotyki kognitywnej, w tym: intencjonalność, ikoniczność, użycie znaków (i znak), intersubiektywność, intencje komunikacyjne, komunikacja polisemio tyczna, multimodalność

3. Znajomość tzw. alternatywnych podejść do poznania (4e): enaktywnego, ucieleśnionego, usytuowanego i rozszerzonego

4. Umiejętność wykorzystania tzw. pętli pojęciowo-empirycznej w dociekaniach kognitywno-semiotycznych: umiętność formułowania ram pojęciowych a następnie aplikowania ich w badaniach empirycznych;

5. Umiejętność pracy z tekstami źródłowymi dotyczącymi badań w ramach semiotyki kognitywnej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności na zajęciach i stopnia przygotowania do zajęć

Sprawdziany pisemne

Zakres tematów:

1. Przedmiot badań semiotyki kognitywnej i przedstawiciele Centrum Semiotyki Kognitywnej w Lundt

2. Semiotyka kognitywna jako stanowisko ucieleśnione wobec reprezentacji mentalnych

3.Hierarchia Semiotyczna (poziomy, relacje między nimi, funkcje), według J. Zlatev

4. Semiotyka kognitywna jako dyscyplina stosująca pluralizm metodologiczny

5. Podstawowe etapy metody fenomenologicznej

6. Znak według G. Sonnesona

7. Intencja komunikacyjna a intencja informacyjna

8. Obraz jako rodzaj znaku, według G. Sonnessona

9. Fenomenologiczna analiza percepcji wzrokowej obiektu: trzy płaszczyzny prezentowania się obiektu, trzy formalne struktury fenomenologii, obecność i nieobecność, wypełnione i puste intencje (Sokolowski).

10. Pierwotna i wtórna ikoniczność (primary and secondary iconicity) według G. Sonessona

11. Idea konwencjonalności i arbitralności znaku, a idea symbolizmu dźwiękowego (sound symbolism).

Metody dydaktyczne:

Praca z tekstem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:20 - 12:50, sala 301
Barbara Tomczyk 17/17 szczegóły
2 każdy wtorek, 13:00 - 14:30, sala 301
Barbara Tomczyk 13/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Filozofii i Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0