Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architektura książki - dzieje i kierunki rozwoju B H-AKDKR-AI-1S.4
Konwersatorium (KW) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Konwersatorium:
W1-W2, U1-U3, K1-K2 - projekt zaliczeniowy.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia zgodny z procedurami obowiązującymi na Wydziale Filologicznym.
Uwagi: Zajęcia w roku akademickim 2021/2022 co do zasady odbywają się przede wszystkim w trybie stacjonarnym, przy czym w zależności od sytuacji pandemicznej mogą być realizowane w trybie zdalnym na platformie Teams. W związku z reżimem sanitarnym materiały dydaktyczne będą przekazywane za pośrednictwem w.w. platformy.

W związku z ochroną danych osobowych kod do zespołu na platformie Teams zostanie bezpośrednio przekazany osobom należącym do grupy zajęciowej.
Literatura:

Konwersatorium

Literatura podstawowa:

1. Aarseth E., "Cybertekst : spojrzenia na literaturę ergodyczną", przeł. M. Pisarski, Kraków 2014.

2. Chwałkowski R., "Typografia typowej książki", Gliwice 2002.

3. Felici J., "Kompletny przewodnik po typografii", przeł. M. Kotwicki, P. Biłda, Gdańsk 2006.

4. Fijas G., "Niebezpieczne książki. Krótki przewodnik po typografii XX wieku", Kraków 2020.

5. Mitchell M., Wightman S., Typografia książki. Podręcznik projektanta, przeł. D. Dziewońska, Kraków 2015.

6. Przybyszewska A., "Liberackość dzieła literackiego", Łódź 2015.

7. Starachowicz K., Knap J. (red.), „Typograficzne przestrzenie tekstu”, Kraków 2014.

Literatura uzupełniająca:

Literatura uzupełniająca:

1. Fajfer Z., "Liberatura, czyli Literatura totalna : teksty zebrane z lat 1999-2009", red. K. Bazarnik, Kraków 2010.

2. Forssman F., "Jak projektuję książki", przeł. P. Piszczatowski, Kraków 2008.

3. Górska-Olesińska M. (red.), "Liberatura, e-literatura i... : remiksy, remediacje, redefinicje", Opole 2002.

4. Marecki P., "Między kartką a ekranem : cyfrowe eksperymenty z medium książki w Polsce", Kraków 2008.

5. Tyczkowski K., "Lettera magica", Łódź 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1 Student/ka charakteryzuje architekturę i estetykę książki (od rękopiśmiennej, poprzez dawną książkę drukowaną do książki współczesnej, w tym e-książki) K_W04, K_W05, K_W06

W2 Student/ka charakteryzuje dawne i najnowsze tendencje w konstruowaniu i graficznym projektowaniu publikacji tradycyjnych i cyfrowych K_W05

Umiejętności:

U1 Student/ka posługuje się podstawowymi terminami z zakresu bibliologii, edytorstwa, typografii i projektowania książek K_U03, K_U14

U2 Student/ka identyfikuje poszczególne składniki architektury książki dawnej i współczesnej (w tym hipertekstowej) K_U01, K_U08

U3 Student/ka potrafi wykonać projekt nowoczesnej książki uwzględniający najnowsze tendencje typograficzne K_U09

Kompetencje społeczne:

K1 Student/ka dostrzega znaczenie wiedzy z zakresu bibliologii, edytorstwa, typografii i projektowania w konstruowaniu publikacji tradycyjnych i elektronicznych K_K01

K2 Student/ka wykazuje gotowość do samodzielnego pogłębiania i aktualizowania swojej wiedzy z zakresu architektury książki i zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności K_K01, K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na koniec semestru obejmuje: bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność, obecność (dopuszczalna jest 1 nieobecność) oraz przygotowanie projektu zaliczeniowego, jest zgodna z ogólnymi kryteriami wskazanymi w procedurze wydziałowej. Kryteria szczegółowe są podawane na początku zajęć.

Zakres tematów:

1. Architektura książki współczesnej - wprowadzenie.

2-3. Zasady projektowania książki.

4-5. Między tradycją a innowacją - współczesne tendencje w projektowaniu książek.

6. Rodzaje i uwarunkowania niedoskonałości i błędów w architekturze książki współczesnej.

7-9. Liberatura jako książka wydawniczo nowoczesna.

10-13. Architektura dzieła hipertekstowego.

14-15. Prezentacja projektów zaliczeniowych.

Metody dydaktyczne:

• pokaz z użyciem komputera,

• wykład informacyjny,

• wykład konwersatoryjny

• dyskusja,

• objaśnienie,

• opis,

• konsultacje,

• klasyczna metoda problemowa,

• metoda Design Thinking (budowanie prototypu)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Beata Jarosz 21/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)