Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biznes plan E-FR-LN-FiOP.6
Wykład (W) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: efekty uczenia się w zakresie wiedzy - praca pisemna końcowa (test)
efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych i umiejętności - prace zespołowe projektowe

Literatura:

Literatura podstawowa:

Paździor A., Biznes plan: klucz do rozwoju przedsiębiorstwa, WSPiA, L:ublin 2010

Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J., Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan, CeDeWu Sp z o.o., Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

Opolski K., Waśniewski K., Biznes plan, jak go budować i analizować, CeDeWu Sp z o.o., Warszawa 2007

Ciechan-Kujawa M., Biznes plan. Standardy i praktyka, Wyd. „Dom Organizatora”, Toruń 2007

S. Zehle, G. Friend, Guide to Business Palnning, London Economist Book, 2009, dostępne online w Bibliotece UMCS

Efekty uczenia się:

WIEDZA: Student zna i rozumie

W1 - Student wyjaśnia zaawansowane słownictwo z zakresu finansów i rachunkowości (K_W01)

W2 - Student właściwie i w zaawansowanym stopniu charakteryzuje rolę i znaczenie prowadzenia działalności gospodarczej (K_W05)

W3 - Student opisuje ze zrozumieniem rolę aktorów życia gospodarczego (aktora, menedżera, pracowników) (K_W05)

W4 - Student prawidłowo i w zaawansowanym stopniu rozpoznaje metody i narzędzia pozwalające na pozyskiwanie, analizowanie i prezentowanie danych ekonomiczno-finansowych (K_W06)

UMIEJĘTNOŚCI: Student potrafi

U1 - Student używa słownictwa z zakresu finansów i rachunkowości (K_U02)

U2 - Student posługuje się przepisami prawa z zakresu finansów i rachunkowości (K_U04)

U3 - Student prawidłowo formułuje misję, wizję, cele i strategie działania przedsiębiorstwa z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych (K_U02)

U4 - Student prognozuje sprawozdania finansowe oraz identyfikuje potrzeby w zakresie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania (K_U03)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student jest gotów do:

K1 - Student organizuje proces uruchamiania działalności gospodarczej (K_K04)

K2 - Student pracuje w zespołach zajmujących się projektami gospodarczymi (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana obecność (min 80% obecności). Wymóg ten nie podlega ocenie ale wymóg obecności na zajęciach wynika z zapisu regulaminu studiów.

Ocenie podlega kolokwium pisemne końcowe - 40%. Liczba punktów przypisywana jest proporcjonalnie do liczby uzyskanych prawidłowych odpowiedzi.

Ocena z zaliczenia przedmiotu: dst od 50,1; dst+ od 60,1; db od 70,1; db+ od 80,1; bdb od 90,1.

Zakres tematów:

1.Istota biznes planu

2.Funkcje i znaczenie biznes planu

3.Struktura biznes planu

4.Modele biznesu

5. Balanced Scorecard i Business Canvas Model

Metody dydaktyczne:

analiza przypadków, wykorzystanie technik kształcenia na odległość, praca zespołowa, metody aktywizowania studentów (np. metoda WCU, metoda kuli śnieżnej), wykorzystanie oprogramowania (excel) do przygotowania symulacji finansowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Bukalska 46/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)