Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biznes plan E-FR-LN-FiOP.6
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: efekty uczenia się w zakresie wiedzy - praca pisemna końcowa (test)
efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych i umiejętności - prace zespołowe projektowe

Literatura:

Literatura podstawowa:

Paździor A., Biznes plan: klucz do rozwoju przedsiębiorstwa, WSPiA, L:ublin 2010

Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J., Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan, CeDeWu Sp z o.o., Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

Opolski K., Waśniewski K., Biznes plan, jak go budować i analizować, CeDeWu Sp z o.o., Warszawa 2007

Ciechan-Kujawa M., Biznes plan. Standardy i praktyka, Wyd. „Dom Organizatora”, Toruń 2007

S. Zehle, G. Friend, Guide to Business Palnning, London Economist Book, 2009, dostępne online w Bibliotece UMCS

Efekty uczenia się:

WIEDZA: Student zna i rozumie

W1 - Student wyjaśnia zaawansowane słownictwo z zakresu finansów i rachunkowości (K_W01)

W2 - Student właściwie i w zaawansowanym stopniu charakteryzuje rolę i znaczenie prowadzenia działalności gospodarczej (K_W05)

W3 - Student opisuje ze zrozumieniem rolę aktorów życia gospodarczego (aktora, menedżera, pracowników) (K_W05)

W4 - Student prawidłowo i w zaawansowanym stopniu rozpoznaje metody i narzędzia pozwalające na pozyskiwanie, analizowanie i prezentowanie danych ekonomiczno-finansowych (K_W06)

UMIEJĘTNOŚCI: Student potrafi

U1 - Student używa słownictwa z zakresu finansów i rachunkowości (K_U02)

U2 - Student posługuje się przepisami prawa z zakresu finansów i rachunkowości (K_U04)

U3 - Student prawidłowo formułuje misję, wizję, cele i strategie działania przedsiębiorstwa z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych (K_U02)

U4 - Student prognozuje sprawozdania finansowe oraz identyfikuje potrzeby w zakresie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania (K_U03)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student jest gotów do:

K1 - Student organizuje proces uruchamiania działalności gospodarczej (K_K04)

K2 - Student pracuje w zespołach zajmujących się projektami gospodarczymi (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

wymaga obecność na zajęciach. Wymagana obecność (min 80% obecności). Wymóg ten nie podlega ocenie ale wymóg obecności na zajęciach wynika z zapisu regulaminu studiów.

Ocenie podlega: aktywność na zajęciach - 10%, praca projektowa zespołowa - 50%. Liczba punktów przypisywana jest wg następujących zasad: poprawność przeliczeń pomocniczych oraz prognozy rachunku zysków i strat - 25 pktów, poprawność prognozy rachunku przepływów pieniężnych -30 pktów, poprawność prognozy bilansu - 35 pktów, poprawność oceny projektu przy zastosowaniu NPV, IRR - 40 pktów, interpretacja wyników - 50 pktów.

Ocena z zaliczenia zajęć: dst od 50,1; dst+ od 60,1; db od 70,1; db+ od 80,1; bdb od 90,1

Zakres tematów:

1.Analiza bieżąca i przyszła

2.Ocena projektów gospodarczych

3.Symulacje finansowe

4.Prognoza sprawozdania finansowego

5.Analiza ryzyka projektu gospodarczego

Metody dydaktyczne:

analiza przypadków, wykorzystanie technik kształcenia na odległość, praca w zespołach, metody aktywizowania studentów (np. metoda WCU, metoda kuli śnieżnej), korzystanie z oprogramowania (arkusz kalkulacyjny)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Bukalska 24/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Bukalska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)