Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie H-SM-KUL-2S.3
Seminarium magisterskie (SM) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a48099f78494f44f2aa68ae06de891ab8%40thread.tacv2/conversations?groupId=ecd1abbd-d885-45b6-ad2f-92c24b3d8752&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: prezentacja fragmentów pracy, obrona pracy magisterskiej
Literatura:

Dobierana indywidualnie, zgodna z tematyką pracy magisterskiej

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

Wiedza:

W01. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie teorii i metodologii badań kulturoznawczych, zna specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk kulturoznawczych, którą jest w stanie twórczo rozwijać i wykorzystywać w tworzeniu pracy magisterskiej. Zna i rozumie terminologię w zakresie nauk kulturoznawczych na poziomie podstawowym i rozszerzonym - K_W01

W02. Ma uporządkowaną, pogłębioną i szczegółową wiedzę dotyczącą problematyki tradycji w kulturze współczesnej, co znajduje odzwierciedlenie w przygotowywanej pracy magisterskiej - K_W02

W03. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej w kontekście prowadzenia własnej pracy naukowej - K_W05

W04. Zna i rozumie podstawową terminologię w obszarze szeroko rozumianej problematyki antropologicznej, ma pogłębioną wiedzę o teorii, metodologii i specyfice badań antropologicznych. Zna i rozumie zaawansowane metody interpretacji, wartościowania i problematyzowania wytworów kultury w kontekście współczesnych teorii antropologicznych - K_W11.

Umiejętności:

U01. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje dotyczące dziedziny kulturoznawstwa z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy - K_U01

U02. Umie zdobywać i analizować informacje dotyczące tradycji w kulturze współczesnej, a odnosząc się do różnych źródeł, potrafi formułować na tej podstawie krytyczne sądy i samodzielnie wyciągać wnioski - K_U02

U03. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów i poglądów innych autorów oraz tworzenia syntetycznych podsumowań - K_U04

U04. Umie opracowywać wyniki pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie badań kulturoznawczych. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze, potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury. Potrafi konstruować narzędzia badawcze, opracowywać i prezentować wyniki własnych badań. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania różnych prac pisemnych i wystąpień ustnych - K_U05

U05. Posiada pogłębione umiejętności obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych - K_U06

Kompetencje:

K01. Ma świadomość ważności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - K_K01

K02.Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania jakim jest napisanie pracy magisterskiej - K_K06

Metody i kryteria oceniania:

ocena poszczególnych rozdziałów pracy

Zakres tematów:

kulturoznawstwo, antropologia i socjologia kultury, komunikacja niewerbalna, komunikacja międzykulturowa

Metody dydaktyczne:

analiza tekstu, analiza przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Głażewska 6/4 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Grzegorz Żuk 3/4 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Letkiewicz 4/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)