Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia H-F-FP-1S.1
Wykład (W) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: zaliczenie ustne
Metody i kryteria oceniania:

końcowe zaliczenie ustne na ocenę przy uwzględnieniu stopnia opanowania zakresu tematycznego zajęć oraz założonych efektów uczenia się.

Zakres tematów:

1. Co to jest filozofia? Powstanie filozofii – Mędrcy, Jończycy (Tales, Anaksymander, Anaksymenes), Heraklit.

2. Pitagorejczycy, Atomiści, Empedokles, Parmenides.

3. Sofiści, Sokrates (teoria poznania, racjonalizm etyczny).

4. Platon (teoria duszy, teoria poznania).

5. Platon (metafora jaskini, teoria idei, teoria państwa).

6. Arystoteles (teoria poznania, teoria substancji, teoria przyczyn, zagadnienie ruchu, etyka).

7. Szkoły etyczne (Cyrenaicy, Cynicy, Epikurejczycy, Stoicy), Sceptycy.

8. św. Augustyn (teoria poznania, teodycea, łaska, predestynacja); św. Tomasz (dowody na istnienie Boga, teoria bytu).

9. Kartezjusz (nauka i metoda, sceptycyzm metodyczny, podmiot, Bóg, świat fizyczny, problem dualizmu psycho-fizycznego).

10. Pascal (teoria podmiotu, sceptycyzm, teoria poznania, zakład).

11. Empiryzm brytyjski (Locke, Berkeley, Hume – teoria poznania, teoria substancji).

12. Kant (teoria sądów, przewrót kopernikański, krytyka metafizyki, etyka).

13. Hegel (filozofia dziejów).

14. Filozofia egzystencjalna.

15. Nietzsche.

Metody dydaktyczne:

zajęcia w formie tradycyjnej lub on-line / Teams

wykład informacyjny

wykład problemowy

dyskusja dydaktyczna

wyjaśnienie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Ostrowski 44/52 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)