Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Philosophy of Mind F-K.161
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: sprawdzian pisemny
ocena udziału w dyskusji na konwersatorium
ocena udziału w dyskusji na konwersatorium
Literatura:

Descartes R.: Medytacje o pierwszej filozofi, Medytacja II i VI.

Ryle G.: Czym jest umysł?, Warszawa: PWN, 1970, s. 41-86.

Smart J.J.C.: Doznania a procesy mózgowe, [w:] Chwedeńczuk 1995, s. 247-262.

Quine W.v.O.: Stany umysłu, [w:] Chwedeńczuk 1995, s. 263-267. (ref.)

Putnam H.: Umysł a ciało, [w:] Chwedeńczuk 1995, s. 185-214.

Putnam H.: Psychological Predicates, [w:] Heil 2004, s. 158-167. (ref.)

Fodor J., Czym nie są stany psychiczne?, [w:] Chwedeńczuk 1995, s. 59-82.

Davidson D., Zdarzenia mentalne, [w:] Davidson 1992, s. 163-193.

Davidson D., Zwierzęta racjonalne, [w:] Davidson 1992, s. 194-250. (ref.)

Dennett D., Jakie istnieją rodzaje umysłów, [w:] Dennett 1997, s. 11-70.

Dennett D., Historia intencjonalności, [w:] Dennett 1997, s. 99-138. (ref.)

Nagel Th., Umysł i ciało, [w:] Chwedeńczuk 1995, s. 153-185.

Nagel Th., Jak to jest być nietoperzem?, [w:] T.Nagel, Pytania ostateczne, s. 203-219. (ref.)

Kim J., Umysł w świecie fizycznym, Warszawa: IFiS PAN, 2002, s. 9-52.

Churchland P., Problem umysłu i ciała, [w:] Chwedeńczuk 1995, s. 47-58. (ref.)

Chalmers D., Świadomy umysł, Warszawa: WN PWN, 2010, s. 29-73.

Dennett D., Słodkie sny, rzdz.5: Co wie Robomaria?, Warszawa: Prószyński i s-ka, 2006, s. 145-174.

Efekty uczenia się:

PMW1: Absolwent na miejsce i rolę filozofii umysłu w spektrum dziedzin kognitywistycznych (K_W01, K_W02, K_W10)

PMW2: Absolwent zna terminologię (w języku polskim i angielskim) specyficzną dla filozofii umysłu, zna jej powiązania z terminologią innych dyscyplin kognitywistycznych (K_W02, K_W10)

PMW3: Absolwent zna stanowiska w kluczowych dyskusjach toczonych w ramach filozofii umysłu: sporze o naturę umysłu jako systemu poznawczego; relacji między umysłem a ciałem i światem, dyskusji dotyczącej treści stanów mentalnych (K_W05, K_W09)

PMW4: Zna i ocenia argumenty psychologów poznawczych, neuronaukowców czy badaczy sztucznej inteligencji wykorzystywane w dyskusjach filozofów umysłu (K_W05, K_W06, K_W08)

PMW5: Absolwent zna metody wykorzystywane w filozofii umysłu (K_W03)

PMU1: Potrafi przedstawić (ustnie i pisemnie) argumenty i przykłady wspierające wybraną koncepcję umysłu (K_U02, K_U09, K_U10, K_U11)

PMU2: Analizuje krytycznie teksty z zakresu filozofii umysłu (K_U03, K_U04, K_U11)

PMU3: Umie odnajdować i śledzić argumentację - wykrywa założenia i presupozycje, wskazuje konsekwencje tez, rozpoznaje błędy w argumentacji (K_U4, K_U3)

PMU4: Nabywa umiejętności pracy z językiem angielskim i specyficzną anglojęzyczną terminologią (K_U10, K_U11)

PMK1: Wykazuje aktywność w samodzielnym poszukiwaniu i ocenie wartości informacji (K_K01)

PMK2: Absolwent jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w debacie naukowej (K-K01, K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia konwersatorium:

1. Przygotowanie na zajęciach

a) Na każde zajęcia obowiązuje znajomość przesyłanych przez prowadzącego tekstów.

b) Każda osoba może raz w semestrze przed zajęciami zgłosić nieprzygotowanie.

c) Po wykorzystaniu nieprzygotowania, każdy brak znajomości tekstu lub brak tekstu skutkuje minusem, którego należy zaliczyć na konsultacjach.

d) Można otrzymać plus za aktywność. 5 plusów podwyższa ocenę końcową o pół stopnia.

2. Obecności

a) Jeśli ktoś jest nieobecny więcej niż cztery razy i nie ma IOS’u może zostać skreślony z listy. Przypadki szczególne (np. długotrwała choroba) rozpatrywane są indywidualnie.

c) Zwolnienia lekarskie nie usprawiedliwiają nieznajomości materiału. Ponadwymiarowe nieobecności należy zaliczyć na konsultacjach.

d) Każde spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje nieobecnością na zajęciach.

3. Sprawdziany

W semestrze odbędą się dwa sprawdziany ze znajomości omawianych tekstów. Każdy sprawdzian należy zaliczyć na co najmniej 60% punktów.

Zakres tematów:

1. Descartes - filozofia umysłu

2. Behawioryzm w filozofii umysłu

3. Teoria identyczności stanów centralnych

4. Funkcjonalizm: Fodor

5. Funkcjonalizm: Putnam

6. Eksternalizm w filozofii umysłu: Putnam, Burge

7. Davidsona monizm

8. Dennetta koncepcja umysłu i świadomości

9. Subiektywistyczne podejście Th. Nagla

10. Próby naturalizacji: J. Kim

11. Eliminatywizm: P. Churchland

12. Searle'a naturalizm biologiczny

13. Teorie świadomości: D. Chalmers

14. Problematyka qualiów: Jackson vs Dennett

15. Debata studencka

Metody dydaktyczne:

dyskusja na kw

praca w grupach

pytania do tekstu

analiza tekstu

debata studencka

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 101
Barbara Tomczyk 15/24 szczegóły
2 każdy wtorek, 9:40 - 11:10, sala 101
Barbara Tomczyk 26/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Filozofii i Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)