Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia dla kognitywistów F-K.91
Wykład (W) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a634587d5988a4c8bb592e6f3d39ce5f6%40thread.tacv2/conversations?groupId=0d745fb9-36ef-4ea7-a869-431620d58874&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Egzamin pisemny (K¬_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W09
Aktywność na zajęciach (K_U01, K_U03, K_U09, K_U13, K_K01, K_K02)
Praca pisemna (K_U01, K_U03, K_U09, K_U13, K_K01, K_K02, K_K06)

Literatura:

K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka, Wyd. Antyk, Kęty-Warszawa 2004

B. Russell, Problemy filozofii, PWN, Warszawa 2004

M. Hempoliński, Filozofia współczesna. Wprowadzenie do zagadnień i kierunków, PWN, Warszawa 1989

J. Hospers, Wprowadzenie do analizy filozoficznej, Fundacja ALETHEIA, Warszawa 2001

J. Wojtysiak, Filozofia. Pochwała ciekawości, Znak, Kraków 2005

Efekty uczenia się:

W1 Student zna przedmiot badań i specyfikę metodologiczną dwóch podstawowych dyscyplin filozoficznych – ontologii i epistemologii (K¬_W01)

W2 Zna podstawową terminologię filozoficzną (K_W02)

W3 Zna podstawowe metody rozumowania stosowane w filozofii (K_W03)

W4 Zna i rozumie filozoficzne koncepcje umysłu (K_W04)

W5 Zna podstawowe kierunki filozofii współczesnej (K_W09)

U1 Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje z dziedziny filozofii (K_U01)

U2 Potrafi analizować teksty filozoficzne (K_U03)

U3 Potrafi jasno i wyraźnie sformułować własne stanowisko w kwestiach filozoficznych oraz uczestniczyć w dyskusji używając poprawnej argumentacji (K_U09)

U4 Potrafi samodzielnie napisać pracę dotyczącą wybranego problemu filozoficznego i przedstawić referat na temat podstawowych problemów filozofii (K_U09)

U5 Potrafi samodzielnie studiować literaturę filozoficzną (K_U13)

K1 Jest przygotowany do samodzielnego i krytycznego myślenia (K_K01)

K2 Ma świadomość społecznych konsekwencji idei filozoficznych (K_02)

K3 Przestrzega zasad etyki zawodowej (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Zakres tematów:

1. Geneza filozofii i specyfika myślenia filozoficznego, podstawowe dyscypliny filozoficzne. Znaczenie filozofii dla kognitywistyki.

2. Zagadnienie źródeł poznania (empiryzm i aprioryzm – wersja genetyczna i metodologiczna, racjonalizm i irracjonalizm).

3. Zagadnienie granic poznania (idealizm i realizm epistemologiczny – immanentny i transcendentalny, idealizm metafizyczny, realizm i antyrealizm w filozofii nauki).

4. Zagadnienie prawdy (koncepcja klasyczna i nieklasyczne, definicja a kryterium prawdy, absolutyzm i relatywizm, dogmatyzm i sceptycyzm).

5. Zagadnienie przedmiotów idealnych i spór o uniwersalia (realizm i nominalizm – skrajny i umiarkowany, podstawowe stanowiska w filozofii matematyki, problem matematyczności przyrody).

6. Problem psychofizyczny – podstawowe stanowiska filozoficzne (monizm, dualizm, materializm, spirytualizm, czy komputer może myśleć?).

7. Pojęcie materii i formy materializmu. Pojęcie materii w fizyce współczesnej.

8. Zagadnienie związku przyczynowo-skutkowego (analiza pojęcia przyczyny, własności relacji kauzalnej, problem indukcji). Determinizm i indeterminizm (mechanika klasyczna, mechanika kwantowa, teoria chaosu, prawa jednoznaczne i statystyczne, zagadnienie wolności woli).

9. Filozoficzne problemy czasu i przestrzeni (absolutyzm i relacjonizm, obiektywizm i subiektywizm, czasoprzestrzeń szczególnej i ogólnej teorii względności, strzałka czasu).

10. Teizm i ateizm (Bóg filozofii i Bóg religii, wiedza a wiara, dowody na istnienie Boga – Anzelm, Tomasz, zakład Pascala, naturalizm, nowy ateizm).

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:00 - 14:30, sala Aula
Andrzej Łukasik 108/130 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Filozofii i Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)