Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo konkurencji PA-PB.17
Wykład (W) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W1 - wykład, egzamin ustny.
W2 - wykład, egzamin ustny.
U1 - wykład, egzamin ustny.
U2 - wykład, egzamin ustny.
K1 - wykład, egzamin ustny.
Literatura:

1. J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2012.

2. E. Nowińska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2006.

3. C. Banasiński, E. Piontek, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2008.

4. K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Komentarz, Warszawa 2008.

5. R. Stefanicki, Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, Warszawa 2009.

6. J. Szwaja (red.) System prawa prywatnego, tom 15, Prawo konkurencji, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

W1. Potrafi definiować pojęcia występujące w prawie konkurencji, opisywać poglądy na ich temat, a także dokonywać ich krytycznej

oceny - K_W04, K_W07,S1A_W07, S1A_W08, S1A_W11.

W2. Potrafi prawidłowo rozpoznawać, klasyfikować i opisywać czyny nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe, przesłanki ich popełnienia, kryteria oceny, a także ich zakres podmiotowy - K_W05, K_W11, S1A_W05, S1A_W11,

UMIEJĘTNOŚCI:

U1. Umie interpretować unormowania dotyczące ochrony istnienia,

rozwoju konkurencji oraz jej prawidłowego funkcjonowania,

i przedstawiać zasady ich stosowania - K_U07, S1A_U06.

U2. Umie analizować stany faktyczne i oceniać je, wybierać właściwe

normy prawne dla ocenianego stanu faktycznego, wyjaśniać ich znaczenie i argumentować dokonany wybór - K_U06, S1A_U05.

KOMPETENCJE:

K1. Potrafi rozróżniać rodzaje praktyk ograniczających konkurencję

oraz koncentrację przedsiębiorców, wyjaśniać różnice i podobieństwa między nimi - K_K02; S1A_K02.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny. Każde zagadnienie ukierunkowane na sprawdzenie poszczególnych efektów kształcenia oddzielnie oceniane, a następnie wyciągnięcie średniej.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i źródła prawa konkurencji. Prawo konkurencji w UE

- 2 godz.

2. Pojęcie i rodzaje konkurencji. Funkcje i cele konkurencji. Strategie i metody konkurowania - 2 godz.

3. Zakazy konkurencji - 2 godz.

4. Pojęcie i rodzaje czynów nieuczciwej konkurencji - 2 godz.

5. Czyny nieuczciwej konkurencji dotyczące oznaczenia przedsiębiorstwa oraz oznaczeń towarów lub usług - 2 godz.

6. Pomawianie i nieuczciwe zachwalanie. Zakazana i nieuczciwa reklama - 3 godz.

7. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Naśladownictwo produktów - 3 godz.

8. Utrudnianie dostępu do rynku. Nakłanianie do niewykonania lub rozwiązania umowy - 2 godz.

9. Czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie szczególnych metod sprzedaży towarów lub usług - 2 godz.

10. Pojęcie i rodzaje nieuczciwych praktyk rynkowych. Nieuczciwe praktyki rynkowe a czyny nieuczciwej konkurencji -

3 godz.

11. Dochodzenie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji i

nieuczciwych praktyk rynkowych – 2 godz.

12. Praktyki ograniczające konkurencję - pojęcie, rodzaje, sankcje

- 2 godz.

13. Koncentracje przedsiębiorców - pojęcie, rodzaje, kontrola

- 2 godz.

14. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów a czyny nieuczciwej konkurencji i nieuczciwe praktyki rynkowe

- 1 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak 65/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0