Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia starożytna F-FLZ.58
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
obecność na zajęciach
śródsemestralne pisemne testy kontrolne
Literatura:

1) Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. I - V.

2) A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej.

3) Copleston F., Historia filozofii, t.I (Grecja i Rzym).

4) Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I

5) Guthrie W.K.Ch., Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa.

6) Hadot P., Czym jest filozofia starożytna, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

01. Potrafi omówić poglądy filozofów starożytnych. K_W01, K_W02, K_W03, K_W07 oraz H1A_W01, H1A_W02, H1A_W03, H1A_W07, S1A_W04.

02. Zna terminologię filozoficzną oraz pojęcia charakterystyczne dla danego filozofa lub szkoły filozoficznej. K_U04, K_W01, K_W02, K_W03, K_W07 oraz H1A_U04, H1A_W01, H1A_W02, H1A_W03, H1A_W07, S1A_W04.

03. Umie wyjaśnić proponowane przez danego myśliciela lub szkołę filozoficzną rozstrzygnięcia podstawowych kwestii filozoficznych. K_W01, K_W02, K_W03, K_W07 oraz H1A_W01, H1A_W02, H1A_W03, H1A_W07, S1A_W04.

04. Umie eksploatować posiadaną wiedzę z zakresu historii filozofii starożytnej. K_U01, K_U02, K_U05, K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W09 oraz H1A_U01, H1A_U02, H1A_U05, H1A_W01, H1A_W02, H1A_W03, H1A_W07, H1A_W09, S1A_U08, S1A_W04.

05. Potrafi rozwijać posiadaną wiedzę poprzez właściwe organizowanie własnej pracy badawczej. K_K02, K_U03 oraz H1A_K02, H1A_U03, S1A_K02, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08.

06. Potrafi inicjować dyskusje filozoficzne. K_K04, K_U06, K_U07, K_U09 oraz H1A_K04, H1A_U06, H1A_U07, H1A_U09, S1A_K04, S1A_U10.

07. Myśli krytycznie i postrzega złożoność relacji ontologicznych, epistemologicznych i etycznych. K_K03, K_K04 oraz H1A_K03, H1A_K04, S1A_K03, S1A_K04.

08. Jest otwarty na dialog i własny rozwój. K_K01, K_K05, K_K06 oraz H1A_K01, H1A_K05, K_K06, S1A_K01, S1A_K06, S1A_K07.

09. Jest kreatywny, potrafi proponować własne rozstrzygnięcia wybranych kwestii filozoficznych. K_K03 oraz H1A_K03 S1A_K03

Metody i kryteria oceniania:

ocena wypowiedzi w trakcie dyskusji

ocena przygotowania do zajęć

ocena śródsemestralnych testów kontrolnych

Metody dydaktyczne:

lektura tekstów źródłowych i opracowań

dyskusja

objaśnianie

elementy wykładu problemowego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:00 - 14:30, sala 101
Dorota Tymura 22/ szczegóły
2 każdy wtorek, 16:20 - 17:50, sala 201
Dorota Tymura 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Filozofii i Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)