Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych PA-ADS1-K-88
Wykład (W) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Udział w dyskusji w trakcie wykładu konwersatoryjnego: K-1
Egzamin ustny lub pisemny (test otwarty, test opisowy): W-1, U-1, U-2, U-3
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009.

2. A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Warszawa 2012.

3. M. Klementowski, Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012.

4. M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2008.

5. S. Grodziski, Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 1998.

2. M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu, Warszawa 2011.

3. W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2015.

4. H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 2002.

5. M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Student:

W-1: posiada wiadomości na temat pozycji nauk o państwie i społeczeństwie i miejsca w nich nauk prawnych i nauk odnoszących się do administracji | K_W01

U-1: potrafi charakteryzować proces kształtowania się nowoczesnych ustrojów państwowych w Europie i USA w czasach nowożytnych | K_W16, K_U03

U-2: potrafi charakteryzować polskie oryginalne rozwiązania ustrojowe i wpływ obcych krajów na formę państwa na naszych ziemiach od początku epoki nowożytne | K_W16, K_U03

U-3: potrafi analizować przyczyny powstawania różnych form ustrojowych państwa w okresie od XV do XX wieku oraz wskazywać podobieństwa i różnice między nimi | K_W12, K_W16, K_U03

K-1: rozumie potrzebę uzupełniania i wykorzystywania wiedzy i umiejętności do aktywnego udziału w życiu politycznym kraju w celu kształtowania ustroju państwa | K_K02, K_K06, K_K07

Zakres tematów:

1. Cechy ustrojowe monarchii stanowej w okresie schyłkowym

2. Charakterystyka ustroju monarchii absolutnej

3. Ustrój Węgier i Polski w XV-XVIII w.

4. Reformy oświeceniowe w Europie i w Polsce w XVIII w.

5. Reformy ustroju rewolucyjnej i napoleońskiej Francji

6. Ewolucja ustroju państw europejskich w XIX i na początku XX w.

7. Odrębności ustrojowe ziem polskich pod zaborami

8. Ewolucja ustroju USA od XVIII do XX w.

9. Zmiany ustrojowe w Polsce w latach 1918-1939

10. Ustrój państwa komunistycznego na przykładzie ZSRR

11. Ustrój państwa faszystowskiego na przykładzie Niemiec i Włoch

12. Idea "państwa dobrobytu"

Metody dydaktyczne:

wykład historyczno-dogmatyczny, informacyjny, problemowy, konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Wrzyszcz 43/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0