Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PR wydawniczy H-PRW-ETR.W-1S.3
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: - Projekt zaliczeniowy, realizowany przez studentów w 3-4 osobowych
- Wstępne dyskusje na temat zagadnień teoretycznych na początku każdego spotkania sprawdzające przygotowanie studentów do zajęć (przeczytana literatura przedmiotu, zgromadzone materiały źródłowe)
Literatura:

Literatura uzupełniająca:

Bralczyk J., Język na sprzedaż, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa-Bydgoszcz 2000.

Ind.N., Wielkie kampanie reklamowe, Prószyński S-ka, Warszawa 2001.

Leksykon marketingu, J. Altkorn, T. Kramer (red.), PWE Warszawa 1998.

Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2004.

Reklama i PR na rozdrożu?, H.Mruk (red.), Forum, Poznań 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01. Student zapoznaje się z historią i współczesnymi tendencjami rozwoju PR - K_W07

W02. Posiada wiedzę w zakresie rozpoznawania i opisu metod i technik PR ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki komunikacji na rynku wydawniczym - K_W03, K_W11.

Umiejętności:

U01. Student jest wstępnie przygotowany do podjęcia działań w zakresie komunikacji marketingowej i Public Relations, rozwija umiejętność tworzenia komunikatów właściwych dla tej formy działań, zwłaszcza na rynku wydawniczym - K_U02, K_U08.

U02. Potrafi tworzyć wystąpienia publiczne na konferencjach prasowych, w czasie oficjalnych spotkań i rozmów - K_U04, K_U08, K_U15.

Kompetencje:

K01.Student potrafi pracować w grupie - K_02

K02. Ma świadomość społecznej i etycznej odpowiedzialności za słowo; postępowania w działaniach profesjonalnych zgodnie z zasadami etyki zawodowej - K_K04, K_K07.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena udziału studenta w dyskusjach na początku każdych zajęć.

Ocena umiejętności analizy prezentowanych przykładów działań PR.

Ocena efektów kreatywnej pracy własnej na zajęciach.

Najważniejszym elementem jest ocena finałowego projektu zaliczeniowego, który studenci realizują przez cały semestr w 3-4 osobowych grupach projektowych.

Zakres tematów:

1. Istota działań Public Relations - podstawowe definicje i koncepcje (2 h)

2. Historia, rozwój, współczesne tendencje kształtujące działania PR (2 h )

2. Najważniejsze narzędzia i formy działań PR (2 h)

3. Rola skutecznej komunikacji w działaniach PR (2)

4. Podmioty rynku wydawniczego w działaniach PR czyli - kto z kim rozmawia? (2h)

5. Jak komunikować się na rynku wydawniczym? Formy komunikacji publicznej, interpersonalnej, masowej (za pośrednictwem mediów) (2 h)

5. Case study - znane kampanie na rynkach wydawniczych (2 h)

6. Prezentacja projektów studenckich (1 h)

Metody dydaktyczne:

Dyskusja.

Prezentacje multimedialne.

Case study.

Praca w grupach.

Realizacja i prezentacja projektu przez studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Filar 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0