Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja kulturowa H-KK-KUL-1S.3
Wykład (W) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Egzamin ustny – W01, W02, U01
Literatura:

Bogusław Żyłko, Semiotyka kultury, Gdańsk 2009.

Stefan Żółkiewski, Teksty kultury. Studia, Warszawa 1988.

Marta Wójcicka,Tekst kultury jako struktura i proces, [w:]Tekst - kontekst – intertekst, red. Olga Kielak, Anna Kowalska, Joanna Szadura, Lublin 2013.

Paweł Boski, Kulturowe ramy zachowań społecznych, Warszawa 2009.

Marian Golka,Imiona wielokulturowości, Warszawa 2010.

David Matsumoto, Linda Juang,Psychologia międzykulturowa, Gdańsk 2007.

Jerzy Mikułowski Pomorski,Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Kraków 1999.

Sana Reynolds, Deborah Valentina,Komunikacja międzykulturowa, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

W01 - student ma podstawową wiedzę dotyczącą komunikacji kulturowej i międzykulturowej, pojęć i teorii dotyczących tej dziedziny. - K_W16

W02 - student zna i rozumie podstawowe pojęcia i teorie dotyczące szczegółowego obszaru badań określanego jako komunikacja kulturowa - K_W17

U01 - student potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych w zakresie komunikacji kulturowej - K_U07

K01 - student dostrzega relacje między światem człowieka i światem kultury - K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania zgodne z zasadami określonymi w procedurze wewnętrznej SJK WH UMCS.

Zakres tematów:

Wykład

1. Komunikacja kulturowa - definicje, typy

2. Tekst kultury jako struktura i proces

3. Metodologia badania tekstu kultury wg szkoły tartusko-moskiewskiej

4. Przykłady analizy tekstów kultury (cmentarz, choinka, ciało, definicja

kognitywna)

5. Komunikacja międzykulturowa - definicje, typy, wybrane teorie (np. teoria negocjowania twarzy),

6. Wybrane typologie kultur (niskiego i wysokiego kontekstu, kolektywizm – indywidualizm)

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marta Wójcicka 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0