Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia E-FR-LS-O.6
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

2. M. Rekowski, Mikroekonomia, wyd. AKADEMIA, Poznań 2005

3. D. Begg, S. Fisher, G. Vernasca, R. Dornbush, Mikroekonomia, wyd. PWE, Warszawa 2013

4. G. Mankiw, P. Taylor, Mikroekonomia, wyd. PWE, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-objaśnia charakter i miejsce nauk ekonomicznych w systemie nauk społecznych i relacje do innych nauk (prawo, socjologia, psychologia)

-posiada elementarną wiedzę o strukturach i instytucjach ekonomicznych i finansowych oraz o ich elementach w wymiarze regionalnym, krajowym i globalnym

-posiada podstawową wiedzę o relacjach między podmiotami gospodarującymi oraz instytucjami społeczno-gospodarczymi w skali krajowej i międzynarodowej

-rozróżnia i charakteryzuje podstawowe instytucje finansowe

-zna podstawowe więzi społeczne, ekonomiczne oraz podstawowe mechanizmy oddziałujące na zachowania konsumenta, pracownika, przedsiębiorcy

-posiada podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie gospodarującym

-zna metody i narzędzia pozwalające na pozyskiwanie danych społecznogospodarczych, opisywanie struktur i instytucji społeczno-gospodarczych

-posiada podstawową wiedzę o normach i regułach prawnych, organizacyjnych , moralnych organizujących struktury i instytucje gospodarcze

-posiada wiedzę o działaniu mechanizmu rynkowego

-zna podstawowe teorie ekonomii oraz ich ewolucji

-zna ogólne zasady tworzenia rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

-posiada podstawową wiedzę o rejestrowaniu zdarzeń gospodarczych w podmiotach i instytucjach

-posiada podstawową wiedzę o sposobach i technikach finansowania przedsiębiorstw

Umiejętności:

-potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-gospodarcze

-potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do dokonywania obserwacji zjawisk i procesów w przedsiębiorstwie i gospodarce narodowej

-potrafi wykorzystać podstawową wiedzę

teoretyczną do formułowania i analizy problemów podmiotów gospodarujących, zwłaszcza finansowych

-potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do identyfikacji zasad działania podmiotów gospodarujących

-potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych

-wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów finansowych w przedsiębiorstwie, gospodarce narodowej, i UE

-potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia do analizy zjawisk gospodarczych

Kompetencje społeczne:

-ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

-rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

-potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji zadań własnych i grupowych

-ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań gospodarczych

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, pisemne zaliczenie, obecność na zajęciach

Zakres tematów:

1. Problem rzadkości i jego konsekwencje

2. Popyt, podaż i równowaga rynkowa

3. Elastyczność

4. Teoria wyboru konsumenta

5. Teoria wyboru producenta

6. Koszty produkcji przedsiębiorstwa

7. Rynek konkurencji doskonałej

8. Rynek konkurencji niedoskonałej

9. Rynek czynników wytwórczych

Metody dydaktyczne:

• ćwiczenia przedmiotowe

• metoda przypadków

• objaśnienie lub wyjaśnienie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Kasprzak-Czelej 71/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Królik-Kołtunik 31/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Wójcik 122/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Wójcik 1/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Kasprzak-Czelej 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)