Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materialne i proceduralne prawo podatkowe E-FR-2S-PF.1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2013.

• Głuchowski J., Patyk J., Zarys polskiego prawa podatkowego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2011.

• Litwińczuk H. (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, LEX a WoltersKluwer business, Warszawa 2013.

• Nykiel W. (red).,Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2013.

• Szlęzak-Matusewicz, Zarządzanie podatkami osób fizycznych, LEX a WoltersKluwer business, Warszawa 2013.

• Wójtowicz W., Prawopodatkowe: częśćogólnaiszczegółowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-zna w sposób uporządkowany i pogłębiony terminologię używaną

w finansach i rachunkowości i rozumie jej źródła oraz

zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

-objaśnia w sposób uporządkowany i pogłębiony charakter i

miejsce nauk ekonomicznych w systemie nauk społecznych i

relacje do innych nauk (prawo, socjologia, psychologia)

-zna i interpretuje przepisy prawa regulujące funkcjonowanie

podmiotów gospodarczych

-zna i interpretuje zasady i regulacje w obszarze finansów publicznych

-zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

Umiejętności:

-potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do

identyfikacji zasad działania podmiotów gospodarujących

-potrafi posługiwać się przepisami prawa oraz systemem

znormalizowanym przedsiębiorstwa (rachunkowość, podatki) w

celu uzasadnienia konkretnych działań

-potrafi przygotować pogłębione prace projektowe (zaliczeniowe)

dotyczące szczegółowych zagadnień ekonomicznych i

finansowych z wykorzystaniem różnych źródeł

-potrafi przygotować pracę dyplomową weryfikującą podstawowe

hipotezy oraz rozwiązującą wybrany problem ekonomiczny,

korzystając z różnych źródeł

Kompetencje społeczne:

-ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie

potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju

osobistego, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się

innych osób

-docenia znaczenie nauk o finansach dla kształtowania relacji

finansowych i procesu rozwoju gospodarczego

-jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach,

organizacjach i instytucjach realizujących działania ekonomiczne,

przyjmując w nich różne role

-ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny

i przestrzegania zasad etyki zawodowej

-prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z

wykonywaniem zawodu

-odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, uzupełnia i

doskonali nabytą wiedzę i umiejętności

-umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznogospodarczych

uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i

polityczne

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ze sprawdzianu, ocena przygotowanych analiz przypadku, aktywność na zajęciach

Zakres tematów:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych, zryczałtowane formy opodatkowania dochodów osób fizycznych (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, opodatkowanie osób duchownych) - zadania analityczne i liczbowe oraz kazusy z wykorzystaniem LEGALIS, LEX oraz wyszukiwarki interpretacji podatkowych (http://sip.mf.gov.pl/), wypełnianie deklaracji podatkowych z wykorzystaniem programu e-deklaracje (www.e-deklaracje.gov.pl).

2. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek tonażowy - zadania analityczne i liczbowe oraz kazusy z wykorzystaniem LEGALIS, LEX oraz wyszukiwarki interpretacji podatkowych (http://sip.mf.gov.pl/), wypełnianie deklaracji podatkowych z wykorzystaniem programu e-deklaracje (www.e-deklaracje.gov.pl).

3. System państwowych podatków pośrednich – podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od gier (zasady opodatkowania poszczególnymi rodzajami podatków) – zadania analityczne i liczbowe oraz kazusy z wykorzystaniem LEGALIS, LEX oraz wyszukiwarki interpretacji podatkowych (http://sip.mf.gov.pl/), wypełnianie deklaracji podatkowych z wykorzystaniem programu e-deklaracje (www.e-deklaracje.gov.pl).

4. Podatki samorządowe – podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny - zadania liczbowe, kazusy

Metody dydaktyczne:

Analiza przypadku

Dyskusja dydaktyczna

Praca na materiałach źródłowych

Prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Twarowska-Ratajczak 69/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0