Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy podatkowe na świecie E-FR-2S-PF.3
Wykład (W) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Wiedza:

-zna w sposób uporządkowany i pogłębiony terminologię używaną

w finansach i rachunkowości i rozumie jej źródła oraz

zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

-objaśnia w sposób uporządkowany i pogłębiony charakter i

miejsce nauk ekonomicznych w systemie nauk społecznych i

relacje do innych nauk (prawo, socjologia, psychologia)

-posiada pogłębioną wiedzę o strukturach i instytucjach

ekonomicznych i finansowych oraz o ich elementach w wymiarze

regionalnym, krajowym i globalnym

-zna i interpretuje przepisy prawa regulujące funkcjonowanie

podmiotów gospodarczych

-zna i interpretuje zasady i regulacje w obszarze finansów

publicznych

Umiejętności:

-potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować złożone zjawiska

społeczno-gospodarcze

-potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania

przyczyn i przebiegu zjawisk i procesów w przedsiębiorstwie i

gospodarce narodowej

-potrafi posługiwać się przepisami prawa oraz systemem

znormalizowanym przedsiębiorstwa (rachunkowość, podatki) w

celu uzasadnienia konkretnych działań

Kompetencje społeczne:

-ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie

potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju

osobistego, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

-docenia znaczenie nauk o finansach dla kształtowania relacji

finansowych i procesu rozwoju gospodarczego

-jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach,

organizacjach i instytucjach realizujących działania ekonomiczne,

przyjmując w nich różne role

-ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny

i przestrzegania zasad etyki zawodowej

-prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z

wykonywaniem zawodu

-odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, uzupełnia i

doskonali nabytą wiedzę i umiejętności

-umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznogospodarczych

uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i

polityczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Budzyński 69/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0