Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia sektora publicznego E-E-2S-O.8
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Zarys ekonomii sektora publicznego, pod red. M. Brola, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010

Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

Sektor publiczny w Polsce i na Świecie, pod red. J. Kleera, CeDeWu, Warszawa 2005

Antonowicz D., Funkcjonowanie sektora publicznego. Brytyjska perspektywa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004

Sektor publiczny we współczesnej gospodarce, pod red. R. Przygrodzkiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-posiada pogłębioną wiedzę o strukturach i instytucjach ekonomicznych

i ich elementach w wymiarze regionalnym, krajowym i globalnym

-posiada uporządkowaną mi pogłębioną wiedzę o relacjach między

podmiotami gospodarującymi oraz instytucjami społecznogospodarczymi

w skali krajowej i międzynarodowej

-zna w sposób pogłębiony wybrane metody statystyczne i narzędzia

gromadzenia analizy i prezentacji danych ekonomicznych i

społecznych

-zna i interpretuje zasady i regulacje w obszarze finansów publicznych

-posiada pogłębioną wiedzę o działaniu mechanizmu rynkowego

-zna w poszerzonym zakresie teorie ekonomii oraz ich ewolucji

Umiejętności:

-potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do identyfikacji zasad działania

podmiotów gospodarujących

-potrafi posługiwać się w szerokim zakresie przepisami prawa oraz

systemem znormalizowanym przedsiębiorstwa (rachunkowość,

podatki) w celu uzasadnienia konkretnych działań

-Posiada umiejętności samodzielnego proponowania rozwiązań

konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia na

poziomie strategicznym

-potrafi przygotować pracę dyplomową weryfikującą podstawowe

hipotezy oraz rozwiązującą wybrany problem ekonomiczny,

korzystając z różnych źródeł

Kompetencje społeczne:

-jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach,

organizacjach i instytucjach realizujących działania ekonomiczne,

przyjmując w nich różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie kolokwium końcowego oraz ocena na podstawie aktywności z zajęć, opanowanie wiedzy prezentowanej na zajęciach.

Zakres tematów:

Zakres przedmiotowy ekonomii sektora publicznego.

Zawodność rynku.

Efekty zewnętrzne.

Dobra publiczne i zasoby wspólne.

Asymetria informacji.

Zawodność państwa.

Sektor publiczny w wybranych państwach.

Wybrane obszary sektora publicznego.

Metody dydaktyczne:

dyskusja dydaktyczna

e-learning

klasyczna metoda problemowa

konsultacje

metoda przypadków

objaśnienie lub wyjaśnienie

warsztaty grupowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Zalewa 52/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Grzegorz Kwiatkowski 45/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0