Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka i praktyka badań historycznoprawnych PA-P-MiPBH
Wykład monograficzny (WM) Semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Zaliczenie ustne lub pisemne (test otwarty, test opisowy): W-1, W-2, W-3, W-4, W-5, W-6, W-7, U-1
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Maziarz J., Biegły sądowy z zakresu historii prawa, Kraków 2014.

2) Moszyńska A., Naworski Z., Użyteczność historii prawa dla współczesnego wymiaru sprawiedliwości, "Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego" 2014, t. 17.

3) Moszyńska A., Naworski Z., Rola nauk historycznoprawnych w orzecznictwie współczesnego wymiaru sprawiedliwości, "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" 2015/1.

4) Swieżawski A., Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 2001.

5) Uruszczak W., Z doświadczeń historyka prawa jako biegłego sądowego, "Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego" 2014, t. 17.

6) Witkowski W., Historia prawa - nauka teoretyczna czy praktyczna, [w:] Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. Anna Sochacka, Paweł Jusiak, UMCS, Lublin 2014.

Literatura uzupełniająca:

1) Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1998.

2) Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Student:

W-1: zna pojęcie, zadania nauki i jej podział, z uwzględnieniem roli człowieka jako twórcy nauki | KW_01

W-2: wie, jakie metody badawcze są stosowane w naukach humanistycznych i społecznych oraz zna różnice między badaniami jakościowymi a ilościowymi | KW_02

W-3: posiada wiedzę na temat rodzajów źródeł historycznych | KW_02

W-4: wie, jakie są subdyscypliny nauk historycznych oraz nauki pomocnicze historii | KW_01

W-5: posiada wiedzę o wybranych zasadach archiwistyki i prawa archiwalnego | KW_14

W-6: zna różne podejścia badawcze, takie jak falsyfikacjonizm, probabilizm itd. | KW_02

W-7: zna przykłady zastosowania wiedzy historyczno-prawnej w pracy prawnika | KW_14

W-8: zna wybrane bazy danych przydatne w pracy historyka prawa | KW_10

U-1: potrafi przedstawiać zasady konstruowania hipotez, formułowania celów badawczych i omawiać części składowe definicji naukowej | KU_05

Zakres tematów:

1. Pojęcie nauki, jej podział i zadania

2. Podejścia badawcze (falsyfikacjonizm, probabilizm itd.). Spór między pozytywizmem a naturalizmem

3. Metody badawcze. Badania jakościowe i ilościowe

4. Teoria naukowa, hipoteza, cele badawcze, indukcja i dedukcja, definicja naukowa

5. Wiedza historyczna i rodzaje źródeł historycznych

6. Subdyscypliny nauk historycznych i nauki pomocnicze historii

7. Elementy archiwistyki i prawa archiwalnego

8. Badania historyczno-prawne w praktyce. Praktyczne zastosowanie badań historyczno-prawnych

9. Warsztat badawczy historyka prawa w świecie cyfrowym

10. Aparat naukowy i elementy edytorstwa tekstów

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, rozmowa kierowana, dyskusja, prezentacja multimedialna, praca z tekstami źródłowymi, analiza tekstu podręcznikowego, analiza przykładowych publikacji naukowych z zakresu historii prawa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Karol Dąbrowski 36/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-f918feda1 (2023-09-29)