Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język starożytny F-FLZ.90
Konwersatorium (KW) Semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
obecność na zajęciach
pisemne prace śródsemestralne z zakresu gramatyki i leksyki
Literatura:

S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska, "Porta Latina. Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej" , Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2005.- podręcznik wiodący

O.Jurewicz,L.Winniczuk,J.Żuławska, "Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych" Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005r.- podręcznik uzupełniający

K. Kumaniecki, "Słownik łacińsko - polski" , PWN, Warszawa 1984.

"Mała encyklopedia kultury antyczne" , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990

J. Wikarjak, "Gramatyka opisowa języka łacińskiego , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

rozpoznaje podstawowe struktury językowe K_K02

zna podstawowe pojęcia filozoficzne w języku łacińskim K_W02

dysponuje podstawowym zakresem słownictwa łacińskiego K_W02

potrafi pracować w zespole i dokonać analizy językowej tekstu K_K02, K_U04

ma pozytywne nastawienie do języka starożytnego i ukształtowaną potrzebą pogłębiania jego znajomości K_K01

posiada umiejętność interpretacji omawianych tekstów K_U04

jest w stanie przetłumaczyć prosty tekst łaciński K_K06,K_U04

ma świadomość roli znajomości języka starożytnego w studiowaniu filozofii K_W08

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, aktywność, uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z testów śródsemestralnych

Zakres tematów:

1. Wiadomości wstępne: alfabet, wymowa i akcent. Wyrazy łacińskie w języku polski. Latinitas viva.

2. Temat i końcówka czasownika. Koniugacje I-II- indicativus, infinitivus, imperativus praesentis activi. Budowa zdania pojedynczego - podmiot, orzeczenie czasownikowe, infinitivus jako dopełnienie

3. Koniugacje III-IV- indicativus, infinitivus, imperativus praesentis activi. Zaimki osobowe i zaimek zwrotny. Tekst "Puellae de se narrant"

4. Deklinacja I wraz z wyjątkami. Przyimki łączące się z accusatiwem oraz ablatiwem.

5. Słowo posiłkowe "esse". Orzeczenie imienne. Tekst "De lingua Latina".

6. Deklinacja II rodzaju męskiego. Pluralia tantum.

7. Deklinacja II rodzaju nijakiego. Tekst 'De schola Romana".

8. Składnia ACI (accusativus cum infinitivo). Tekst "De doctrinis ex Graecia acceptis"

9. Imperfectum indicativi activi I-IV koniugacji.

10. Futurum I indicativi activi I-IV koniugacji. Tekst "De bello Troiano"

11. Composita z "esse". Tekst "De Troiae exitio"

12-13 Passivum - I grupa czasów: praesens, imperfectum, futurum I indicativi.

14-15 Accusativus i nominativus duplex. Składnia NCI (nominativus cum infinitivo). Tekst "De Latonae miseriis"

Metody dydaktyczne:

Objaśnianie lub wyjaśnianie

Ćwiczenia przedmiotowe z użyciem podręcznika programowego

Klasyczna metoda problemowa

Dyskusja dydaktyczna

Korekta prac

Konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Tymura 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)