Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia człowieka (egzamin) F-FLZ.11
Wykład (W) Semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://leszekkopciuch.wordpress.com
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: egzamin ustny
Literatura:

I. Bittner, Filozofia człowieka: zarys dziejów i przegląd stanowisk

W. Starzyńska-Kościuszko, Filozoficzne koncepcje człowieka

M. Scheler, Człowiek i historia, w: tenże, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy

Teksty źródłowe charakterystyczne dla analizowanych koncepcji

Efekty uczenia się:

:

01 zna podstawową terminologię z zakresu filozofii człowieka i rozumie jej pozycję względem innych dyscyplin traktujących o człowieku

02 zna główne stanowiska systematyczne oraz historyczne i współczesne koncepcje z zakresu filozofii człowieka

03 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów z zakresu filozofii człowieka

04 posiada podstawowe umiejętności badawcze (znajdowanie danych, formułowanie i analiza problemu, dobór metod badawczych, analizy tekstów źródłowych z zakresu filozofii człowieka)

05 poprawnie stosuje terminologię z zakresu filozofii człowieka

06 posiada umiejętność rzetelnego uzasadniania i argumentowania, wykorzystującego poznane koncepcje

07 jest otwarty na konieczność ustawicznego poszerzania i pogłębiania posiadanej wiedzy

08 jest przygotowany do uporządkowanej i zaplanowanej pracy grupowej

09 wykazuje krytycyzm wobec wiedzy potocznej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie egzaminu ustnego

Kryteria oceny: stopień opanowania wiedzy na temat problematyki zajęć, stopień opanowania terminologii filozoficznej z zakresu problematyki zajęć, rozumienie powiązań miedzy różnymi stanowiskami i poglądami.

Zakres tematów:

Filozofia człowieka a koncepcje filozofii

Filozofia człowieka a inne działy filozofii

Aksjologiczny charakter bytu ludzkiego

Główne modele filozofii człowieka i ludzkiej historii: model praktyczny , teoretyczny, teoretyczno-praktyczny, charakterystyka stanowisk, przedstawiciele.

Monizm, dualizm i pluralizm w antropologii

Antropologia filozoficzna i historyzm

Główne stanowiska w sporze o istnienie ludzkiej natury

Główne stanowiska w sporze o ludzką wolność; rodzaje i przykłady kompatybilizmu i inkompatybilizmu

Ja i inni: problem alter ego

Człowiek w perspektywie przemian kulturowo-cywilizacyjnych

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Leszek Kopciuch 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)