Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse przedsiębiorstw E-FR-LN-O.11
Wykład (W) Semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Karpuś P. (red.), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2006.

Brigham E. F., Podstawy zarządzania finansami, t I, II i III, PWE, Warszawa 1996

Brigham E. F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, t I i II, PWE, Warszawa 2000.

Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansami, t I i II, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998

Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

Wiedza: K_W01 +++, K_W11 ++, K_W23 +++

Umiejętności: K_U03 +++, K_U04 ++, K_U07 +++, K_U10 ++

Kompetencje społeczne: K_K01 +, K_K04 +, K_K05 +, K_K06 +, K_KO7 +

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z egzaminu pisemnego i ocena końcowa z ćwiczeń

Zakres tematów:

1. Wstęp do zarządzania finansami. Istota finansów i zarządzania finansami. Czynniki zewnętrzne determinujące sferę finansową. Elementy i rodzaje rynku finansowego. Znaczenie rynku finansowego dla zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Zmiana priorytetów i zasad działania. Czynniki wewnętrzne determinujące rolę sfery finansowej. Mierniki celu: zysk księgowy i wartość przedsiębiorstwa. Model Du Ponta. Zależność między zyskiem księgowym a zyskiem ekonomicznym. Obszary zarządzania finansami. Dekompozycja wartości. Zasady polityki finansowej. Różnice między dyrektorem finansowym a głównym księgowym. Funkcje dyrektora finansowego. Teoria agencji i koszty agencji. Hipoteza asymetrii informacji i sygnalizacji

2. Planowanie finansowe. Istota planowania finansowego. Planowanie oddolne i od góry. Plan działalności – biznesplan. Prognozy finansowe. Budżetowanie i controlling

3. Finansowanie. Rodzaje i charakterystyka środków finansowych i źródeł finansowania: akcje, zyski, amortyzacja, sprzedaż aktywów, faktoring, forfaiting, sekurytyzacja, finansowanie hybrydowe, kredyty długoterminowe, obligacje, leasing, krótkoterminowe kredyty, krótkoterminowe papiery wartościowe, zobowiązania handlowe. Klasyfikacje środków finansowych: bilansowe i pozabilansowe, środki własne i obce, wewnętrzne i zewnętrzne, długoterminowe i krótkoterminowe. Koszt środków finansowych. Kryteria wyboru źródeł finansowania. Koszt kapitału a ryzyko wykorzystania danego rodzaju źródła finansowania. Dostępność źródeł finansowania w kolejnych etapach rozwoju podmiotu. Sposoby i techniki pozyskiwania środków finansowych: 3F, aniołowie biznesu, private equity, venture capital, banki, giełda papierów wartościowych, franchising, project finance, partnerstwo publiczno-prywatne. Procedura wprowadzania papierów wartościowych do obrotu publicznego. Korzyści i koszty wejścia do obrotu publicznego

4. Zarządzanie strukturą kapitału. Pojęcie kapitału i struktury kapitału. Elementy kapitału własnego – akcje zwykłe, uprzywilejowane, zysk zatrzymany. Elementy kapitału obcego – kredyt bankowy, obligacje. Różnice między kapitałem własnym i obcym. Zakres decyzyjny zarządzania kapitałem. Kształtowanie poziomu kapitału. Kształtowanie struktury kapitału. Czynniki determinujące strukturę kapitału.

5. Zależność pomiędzy wartością przedsiębiorstwa a strukturą kapitału. Model Modiglianiego Millera w wersji bez podatków dochodowych. Model Modiglianiego Millera z podatkiem dochodowym od przedsiębiorstwa. Model Millera. Model struktury kapitału z uwzględnieniem kosztów agencji i bankructwa. Teoria hierarchii źródeł finansowania

6. Polityka dywidend. Istota polityki dywidend. Zależność pomiędzy kursem akcji a dywidendami. Teorie polityki dywidend. Praktyczne rozwiązania w zakresie polityki dywidend. Czynniki determinujące politykę dywidend. Inne formy transferu dochodu do akcjonariuszy

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, analiza przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Jaworzyńska 66/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)