Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce PA-BW.16
Wykład (W) Semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Egzamin ustny lub pisemny (test opisowy, test otwarty): U-1, U-2, U-3, U-4
Dyskusja w trakcie wykładu konwersatoryjnego: K-1
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Abramski, J. Konieczny, Justycjariusze, hutmani, policjanci. Z dziejów służb ochrony porządku w Polsce, Katowice 1987.

2. A. Misiuk, Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764-1990, Warszawa 2015.

3. A. Misiuk, Historia policji w Polsce od X wieku do współczesności, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2015.

2. M. Borucki, Temida staropolska, Warszawa 2001.

3. A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Warszawa 2012.

4. P. Majer, Ustawy polskiej Policji (1791-2011). Źródła z komentarzem, Szczytno 2013.

Efekty uczenia się:

Student:

U-1: Potrafi definiować pojęcie służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz dokonać ich klasyfikacji w różnych okresach

dziejowych Polski

U-2: Potrafi opisywać modele organizacyjne służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego i ich ewolucję na ziemiach polskich

U-3: Potrafi wymieniać i charakteryzować formacje policyjne funkcjonujące na ziemiach polskich

U-4: W ramach pracy zespołowej potrafi analizować czynniki społeczne, polityczne i gospodarcze, wpływające na sposób organizacji i

funkcjonowania służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w aspekcie historycznym

K-1: Rozumie konieczność doskonalenia swej wiedzy i potrzebę wykorzystywania doświadczeń historycznych w reformowaniu

współczesnych polskich służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

Zakres tematów:

1. Bezpieczeństwo wewnętrzne w okresie monarchii patrymonialnej

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne w okresie monarchii stanowej

3. Rola organów parlamentaryzmu szlacheckiego w systemie bezpieczeństwa państwa

4. Urzędy posiadające kompetencje policyjne w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej

5. Kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego w działalności organów administracji centralnej i lokalnej w latach 1764-1793

6. Służby policyjne w okresie powstania kościuszkowskiego

7. Resort policji w Księstwie Warszawskim

8. Organizacja bezpieczeństwa wewnętrznego w Królestwie Polskim w dobie konstytucyjnej 1815-1830

9. Ochrona porządku publicznego w Wolnym Mieście Krakowie

10. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego w czasie powstań narodowych (listopadowego i styczniowego)

11. Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego caratu w Królestwie Polskim w okresach popowstaniowych

12. Organizacja porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego w zaborze pruskim i austriackim

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Wrzyszcz 83/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-40af4beac (2024-06-11)