Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do edytorstwa w sieci H-WES-ETR-1S.1
Laboratorium (LB) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Ocena udziału w dyskusjach oraz innych aktywności podczas zajęć: W1-W3, U1-U3, K1-K2.

Ocena z kolokwium: W1-W3, U1-U3, K1-K2.
Literatura:

1. Bringhurst R.,Elementarz stylu w typografii, Kraków 2008.

2. e-Edytorstwo. Edytorstwo w świecie nowych mediów, red. P. Nowak, A. Wójtowicz, Lublin 2013.

3. Mitchell M., Wightman S., Typografia książki. Podręcznik projektanta, przekł. D. Dziewońska, Kraków 2012.

4. Urbaniak W., Woźniak R., Komputerowe wspomagania poligrafii. Teoria, praktyka, przegląd oprogramowania, Bydgoszcz 2007.

5. Wempen F.,HTML i XHTML, przekł. K. Tryc, Warszawa 2007.

6. Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, www, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1 student(ka) zna podstawowe różnice między przygotowywanie publikacji w formie tradycyjnej (analogowej, papierowej) a dostarczaniem treści w środowisku nowych mediów oraz opracowywaniem tekstu w formie publikacji elektronicznej K_W01, K_W03, K_W04;

W2 student(ka) posiada podstawową wiedzę na temat wpływu narzędzi i technologii cyfrowych na przeobrażania książki jako medium K_W01, K_W04, K_W06, K_W11;

W3 student(ka) posiada wiedzę wymaganą przy przygotowywaniu i rozpowszechnianiu różnogatunkowych tekstów w formie elektronicznej K_W03, K_W04, K_W05, K_W11, K_W16.

Umiejętności:

U1 student(ka) potrafi opracować tekst przeznaczony do publikacji w formie elektronicznej (przy użyciu zwykłego edytora tekstu i w języku HTML) K_U03, K_U04;

U2 student(ka) potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu edytorstwa tradycyjnego i elektronicznego w typowych sytuacjach profesjonalnych K_U05.

Kompetencje społeczne:

K1 student(ka) ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; ze względu na dynamiczny rozwój nowych technologii rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz kulturalnego K_K01, K_K03;

K2 student(ka) ma świadomość społecznej i etycznej odpowiedzialności za przygotowywane publikacje i treści, szczególnie w kontekście współczesnego przerostu informacyjnego K_K03, K_K06.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena edycji tekstu w formie tradycyjnej i w języku HTML: W1-W3, U1-U3, K1-K3.

Ocena udziału w dyskusjach oraz innych aktywności podczas zajęć: W1-W3, U1-U2, K1-K2.

Kryteria oceniania: zgodnie z zasadami określonymi w procedurze wewnętrznej SJK WH UMCS.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające w problematykę.

2-3. Edytorstwo tradycyjne i cyfrowe - ustalenia terminologiczne, zasady typografii i e-typografii.

4. Zasady edytorskiego opracowania tekstu tradycyjnego i elektronicznego.

5-9. Opracowanie tekstu przy użyciu tradycyjnych narzędzi elektronicznych.

10-13. Formatowanie tekstu za pomocą komend w języku HTML.

14. Zaliczenie.

15. Podsumowanie i ustalenie ocen końcowych.

Metody dydaktyczne:

• e-learning,

• pokaz z użyciem komputera,

• wykład informacyjny,

• dyskusja,

• objaśnienie,

• opis,

• konsultacje,

• klasyczna metoda problemowa,

• ćwiczenia przedmiotowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Beata Jarosz 12/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Przemysław Kaliszuk 12/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Przemysław Kaliszuk 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-f918feda1 (2023-09-29)