Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia administracji PA-PA.Ha
Wykład (W) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Egzamin ustny lub pisemny (test opisowy, test otwarty): W-1, W-2, U-3.
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 2001.

2. J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2000.

3. W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Grodziski, Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków 2015.

2. Historia administracji w Polsce 1764-1989. Wybór źródeł, oprac. A. Bereza i inni, Warszawa 2006.

3. M. Klementowski, Powszechna historia ustroju, Warszawa 2013.

4. A. Korobowicz, W . Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772 -1918), Warszawa 2012.

5. T. Maciejewski, Historia administracji, Warszawa 2002.

6. T. Maciejewski, Historia polskiej myśli administracyjnej do 1918 r., Warszawa 2008.

7. M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2009.

8. M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Student:

W-1: zna i rozumie genezę organów administracyjnego stosowania prawa, ewolucję ich struktury oraz przemiany kompetencji | K_W01

W-2: zna i rozumie podstawowe modele administracji publicznej i zależności zachodzące w przeszłości w strukturach administracyjnych | K_W04

U-1: potrafi dobierać historyczne źródła prawa do danego etapu rozwoju administracji publicznej | K_U01

U-2: potrafi planować i organizować własną pracę jako jednostki i członka zespołu oraz wykonywać ją przy realizacji prac indywidualnych i zespołowych w trakcie analizy tekstów źródłowych | K_U04

U-3: potrafi komunikować się przy pomocy języka urzędniczego i prawniczego używając aparatu pojęciowego z zakresu nauk administracyjnych | K_U06

K-1: jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści w konfrontacji z materiałami źródłowymi oraz zasobami cyfrowymi | K_U05

Zakres tematów:

Treści kształcenia wykładu:

1. Ustrój i administracja absolutystycznej Francji

2. Ustrój i administracja państwa oświeconego absolutyzmu

3. Przemiany ustroju i administracji państwa polskiego w dobie stanisławowskiej

4. Ustrój państwa liberalnego w oparciu o konstytucję USA z 1787 r.

5. Konstytucjonalizm europejski w XIX w.

6. Przemiany ustrojowo-administracyjne w Prusach, Austrii i Rosji w XIX w.

7. Samorząd terytorialny w Europie w XIX i na początku XX w.

8. Ustrój polityczny i administracyjny Księstwa Warszawskiego

9. Ustrój polityczny i administracyjny Królestwa Polskiego w latach 1815-1915

10. Ustrój i administracja Rzeczpospolitej Krakowskiej i Galicji w XIX i XX w.

11. Sądownictwo administracyjne w nowożytnych państwach europejskich

12. Ustrój i administracja II Rzeczpospolitej

13. Ustrój i administracja Polski Ludowej

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Wiesław Tekely, Grzegorz Smyk, Anna Fermus-Bobowiec, Karol Dąbrowski 162/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0