Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja kulturowa H-KK-KUL-1S.3
Wykład (W) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Egzamin ustny – W01, W02, U01, K01
Literatura:

Boski Paweł, Kulturowe ramy zachowań społecznych, Warszawa 2009.

Golka Marian, Imiona wielokulturowości, Warszawa 2010.

Matsumoto David, Juang Linda, Psychologia międzykulturowa, Gdańsk 2007.

Mikułowski Pomorski Jerzy, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Kraków 1999.

Reynolds Sara, Valentina Deborah, Komunikacja międzykulturowa, Warszawa 2009.

Wójcicka Marta, Pamięć zbiorowa a tekst ustny, Lublin 2014.

Żółkiewski Stefan, Teksty kultury. Studia, Warszawa 1988.

Żyłko Bogusław, Semiotyka kultury, Gdańsk 2009.

Efekty uczenia się:

W01 - student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zjawiska, teorie i metody oraz zależności w obrębie systemu wiedzy z zakresu nauk o kulturze i religii, w szczególności z zakresu komunikacji kulturowej i międzykulturowej - K_W01

W02 - student ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą miejsca i znaczenia nauki o komunikacji kulturowej w systemie nauk o kulturze oraz nauk humanistycznych - K_W02

U01 - student umie zastosować poznane teorie do interpretacji zjawisk kulturowych - K_U02

U02- student umie brać udział w debacie i uzasadniać swoje przekonania - K_U07

K01- student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i praktycznego stosowania poznanych teorii z poszanowaniem dorobku innych osób - K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania zgodne z zasadami określonymi w procedurze wewnętrznej SJK WH UMCS.

Zakres tematów:

1-2. Komunikacja w kulturze i poprzez kulturę; kultury oralne, piśmienne i elekralne

3-5. Tekst kultury: definicje, metody badań, typy

6. Komunikacja międzykulturowa - definicje, typy, wybrane teorie (np. teoria negocjowania twarzy),

7-8. Wybrane typologie kultur (niskiego i wysokiego kontekstu, kolektywizm – indywidualizm, męska - żeńska)

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marta Wójcicka 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0