Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja i poznanie (JiD) F-K.131
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: - ocena ze sprawdzianu
- ocena ciągła
- ocena za aktywność
- ocena za prezentację
Literatura:

1. Austin J., Mówienie i poznawanie, Warszawa 1993

2. Baylon C., Mignot X., Komunikacja, Kraków 2008.

3. Bernstein, Socjolingwistyka a społeczne problemy kształcenia [w:] Język i społeczeństwo, red. M. Głowiński, Warszawa 1980

4. Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław 1999.

5. Głąb A., Język: wehikuł myśli czy narzędzie komunikacji, "Principia", XLIII-XLIV, 2005-2006

6. Grice H.P., Logika a konwersacja, [w:] Język w świetle nauki, wyb. B. Stanosz, Warszawa 1980

7. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa 1999.

8. Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego. Racjonalność działania a racjonalność społeczna, t. I, Warszawa 1999

9. Hymes D., Socjolingwistyka i etnografia mówienia [w:] Język i społeczeństwo, wyb. M. Głowiński, Warszawa 1980

10. Muszyńki Z., Komunikowanie z punktu widzenia kognitywistyki [w:] Media studies, red. K. Stępnik, M. Rajewski, Lublin 2008

11. Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008

12. Sperber D., Wilson D., Relewancja. Komunikacja i poznanie 2011

13. Stenning K., Lascarides A., Calder J., Introduction to Cognition and Communication, Cambridge, Massachusetts, 2006.

14. Szczęsna E. (red.), Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, Kraków 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1 Rozpoznaje i definiuje elementarną terminologię do opisu zjawisk komunikacyjnych (np. intencja komunikacyjna, inferencja, znaczenie, przekaz, sygnał, kanał kom., akt mowy, implikatura) KW_01, KW_03

2 Ujmuje umysł jako system poznawczy funkcjonujący dzięki wymianie znaków między uczestnikami komunikacji KW_05, KW_06

3 Zna podstawowe nurty badań nad komunikacją KW_02, KW_09

Umiejętności

1 Potrafi jasno i prosto komunikować wiedzę z zakresu interdyscyplinarnych badań nad komunikacją K_U08, K_U09

2 Potrafi analizować informacje przy wykorzystaniu różnych źródeł i metod K_U01

3 Potrafi formułować hipotezy i proponować metody ich sprawdzania w obszarze nauk społecznych K_U02

Kompetencje

1 Podczas dyskusji stosuje zasadę konstruktywnego krytycyzmu K_K01

2 Rozumie praktyczne zastosowanie wiedzy mechanizmach komunikacji K_K05

3 Posiada świadomość etycznej doniosłości rozważanych zagadnień K_K03

Metody i kryteria oceniania:

- sprawdzian pisemny

- ocena ciągła

- ocena za aktywność

- obecność na zajęciach

Zakres tematów:

1.Semantyczny model komunikacji, ograniczenia semantycznego modelu komunikacji,

2. Naturalizacja komunikacji (ontologiczna, metodologiczna). Naturalizm a redukcjonizm, indywidualizm w teorii komunikacji (metodologiczny, ontologiczny), konsekwencje indywidualizmu,

3. Model kodowy komunikacji, model inferencyjny,

4. Spór Davidson – Dummett, problem malapropizmów a komunikacja, jak przy użyciu poj. "kompetencji językowej" wyjaśnić rozumienie malapropizmów, problem woluntaryzmu językowego

5. Etnografia mówienia a językoznawstwo, praktyczne konsekwencje etnografii mówienia, transformatywizm a strukturalizm, krytyka pojęcia kompetencji językowej,

6. Aspekty kompetencji komunikacyjnej, Sacks - reguła następstwa, przełączanie kodów, analiza funkcji referencyjnej a analiza funkcji stylistycznej

7. Performatywy a wypowiedzi informujące, pseudo-twierdzenia, charakterystyka performatywów, warunki udanych performatywów, typy niefortunności (+ przykłady), czynności lokucyjne, illokucyjne, perlokucyjne

8. Transmisyjny model komunikacji, wpływ struktury grupy na wykonanie zadań

Metody dydaktyczne:

- dyskusja dydaktyczna

- wykład

- praca w grupach

- warsztaty

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0