Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biznes plan E-FR-LS-FiOP.6
Wykład (W) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Filipczuk J., Szczepankowski P. J., Biznes plan w teorii i praktyce zarządzania, WSZiM, Sochaczew 2005

Czepurko A., Łukaszewicz A., Biznesplan w praktyce zarządzania firmą, WSHiP im. R. Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2005

Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J., Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan, CeDeWuSp z o.o., Warszawa 2007

Opolski K., Waśniewski K., Biznes plan, jak go budować i analizować, CeDeWuSp z o.o., Warszawa 2007

Ciechan-Kujawa M., Biznes plan. Standardy i praktyka, Wyd. „Dom Organizatora”, Toruń 2007

Ingram M., Zasady i techniki sporządzania biznes planów, AE Katowice 2000.

Pasieczny J., Biznesplan. Problemy i metody, WydWSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

WIEDZA: STUDENT ZNA I ROZUMIE

K_W01 - pojęcia używane w finansach i rachunkowości, teorie i metody badań wyjaśniające złożone zależności między nimi oraz ich zastosowania w identyfikowaniu i interpretowaniu zjawisk i procesów gospodarczych

K_W05 - cechy człowieka jako podmiotu gospodarującego oraz podstawowe mechanizmy oddziałujące na zachowania konsumenta, pracownika, menedżera i przedsiębiorcy

K_W06 - metody i narzędzia pozwalające na pozyskiwanie, analizowanie i prezentowanie danych ekonomicznych i społecznych społeczno-gospodarczych, opisywanie struktur i instytucji społeczno-gospodarczych

UMIEJĘTNOŚCI: STUDENT POTRAFI

K_U02 - wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz analizowania i prognozowania procesów i zjawisk w przedsiębiorstwie i gospodarce narodowej

K_U03 - prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

K_U04 - posługiwać się przepisami prawa oraz systemami normatywnymi (rachunkowość, podatki) w celu rozwiązania konkretnych problemów i podejmowania odpowiednich działań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: STUDENT JEST GOTÓW DO

K_K04 - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; podejmowania działalności gospodarczej

K_K07 - uczestniczenia w projektach społeczno-gospodarczych, w tym podejmowanych na rzecz interesu publicznego

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach, ocena ze sprawdzianu końcowego pisemnego

Zakres tematów:

Istota biznes planu – efekt procesu planowania. Cele sporządzania biznes planu. Wykorzystanie i funkcje biznes planu: funkcja wewnętrzna i funkcja zewnętrzna. Wymogi stawiane biznes planom – zasady konstrukcji: kompleksowość, długofalowość, zwięzłość, adekwatność, czytelność, rzetelność, wiarygodność, wariantowość, elastyczność, poufność, jakość. Struktura biznes planu: podsumowanie wykonawcze, cele i opis przedsięwzięcia, opis produktu, analiza rynku, analiza firmy, marketing, strategia cen, reklama, promocja, dystrybucja, system zarządzania, struktura organizacyjna, harmonogram realizacji przedsięwzięcia, prognozy finansowe. Elementy prognoz finansowych: założenia makroekonomiczne, założenia dotyczące rynku, na którym działa przedsiębiorstwo, założenia dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa, prognoza sprawozdań finansowych, analiza ryzyka. Zastosowanie biznes planu. Planowanie finansowe: analiza i ocena sytuacji, Analiza szans i zagorżeń, analiza rynku, ananliza sektora, etapy rozwoju sektora, bariery wejścia do sektora, bariery wyjścia z sektora, analiza konkurencji, analiza obecnego i przewidywanego popytu, analiza dostawców, analiza słabych i mocnych stron: reputacja firmy, potencjał firmy: czynnik ludzki, majątek trwały, majątek obrotowy, kapitały własne, kapitały obce, technika, technologia, proces produkcji, Sformułowanie celu, Określenie sposobu osiągnięcia celu. Przygotowanie planu. Planowanie a prognozowanie.Ocena projektów inwestycyjnych. Metody oceny projektów gospodarczych. Metoda wartości kapitałowej netto - NPV. Metoda wewnętrznej stopy zwrotu – IRR.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, analiza przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Bukalska 76/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)