Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy podatkowe na świecie E-FR-2S-PF.3
Wykład (W) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://-
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: • egzamin pisemny w formie opisowej
• przygotowanie projektu zespołowego w formie prezentacji multimedialnejUwagi: -
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Krajewska A. (2012), Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.

2. Wach K., (2006), Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Kraków.

3. Pomorska A., Szołno Koguc J., Wójtowicz K. (2003), Proces dostosowywania polskich podatków pośrednich do standardów Unii Europejskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Literatura uzupełniająca:

1. Mazurek-Chwiejczak M. (2015), Kierunki ewolucji modeli opodatkowania konsumpcji w państwach OECD, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 403, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 153-162.

2. Mazurek-Chwiejczak M. (2016), Opodatkowanie dochodów z pracy w państwach OECD – studium porównawcze, Przedsiębiorstwo i Region, nr 8, s. 166-185.

3. Mazurek-Chwiejczak M. (2016), Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w państwach OECD – kierunki ewolucji, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Secto H Oeconomia , vol. 50, no. 1, s. 59-67.

4. Mazurek-Chwiejczak M. (2015), Opodatkowanie nieruchomości w państwach OECD, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 881 (118), s. 237-251.

5. Mazurek-Chwiejczak M. (2016), Opodatkowanie majątku w państwach OECD – wnioski dla Polski, [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i kierunki zmian, red. B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek, R. Zieliński, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 295-308.

6. Mazurek-Chwiejczak M. (2016), Wydajny fiskalnie system podatkowy - w poszukiwaniu modelowych rozwiązań, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 451, s. 268-279.

7. Mazurek-Chwiejczak M. (2016), Efektywny ekonomicznie system podatkowy – w poszukiwaniu modelowych rozwiązań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 4 (82), s. 781-791.

8. Mazurek-Chwiejczak M. (2016), Sprawiedliwy system podatkowy – w poszukiwaniu modelowych rozwiązań, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 294, s. 108-119.

9. Mazurek-Chwiejczak M. (2016), The impact of the tax system structure on the narrowing of income disparities in OECD countries, Financial Internet Quarterly e-Finanse, vol. 12 /nr 3, s. 27-37.

10. Mazurek-Chwiejczak M. (2016), Trends in Personal Income Tax Progression in OECD countries in the Context of Income Redistribution, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, vol. 4, no. 324, s. 181-193.

11. Mazurek-Chwiejczak M. (2016), Preferencje podatkowe dla podmiotów z sektora MSP w państwach OECD - studium porównawcze, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVII, z. 8, cz. 1, s. 87-98.

12. Szołno-Koguc J., Mazurek-Chwiejczak M. (2014), Preferencje podatkowe jako element luki w podatku VAT na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XV, zeszyt V, część II, Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, s. 55-69.

13. Mazurek-Chwiejczak M. (2012), Realizacja funkcji fiskalnej podatku od wartości dodanej w warunkach kryzysu finansowego – doświadczenia krajów OECD, Zeszyty Naukowe Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 477 485.

14. Mazurek-Chwiejczak M. (2012), Podatki lokalne w systemie finansowania samorządów – doświadczenia krajów OECD, Annales UMCS Sectio H Oeconomia, vol. XLVI, 3, s. 155-164.

Efekty uczenia się:

WIEDZA – ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

• w sposób uporządkowany i pogłębiony - pojęcia używane w finansach i rachunkowości oraz metody i teorie wyjaśniające zależności między nimi stanowiące zaawansowaną wiedzę z tego zakresu oraz jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych (K_W01);

• w sposób uporządkowany i pogłębiony - charakter i miejsce nauk ekonomicznych w systemie nauk społecznych i ich relacje do innych nauk oraz główne tendencje rozwojowe nauk ekonomicznych, a zwłaszcza - nauk o finansach i rachunkowości (K_W02);

• w stopniu pogłębionym – charakter i funkcje struktur i instytucji ekonomicznych i finansowych oraz relacje między nimi w wymiarze regionalnym, krajowym, europejskim i globalnym (K_W03);

• w stopniu pogłębionym metody i narzędzia pozwalające na pozyskiwanie, analizę i prezentację danych społeczno-gospodarczych, zjawisk i procesów zachodzących w strukturach i instytucjach społeczno-gospodarczych (K_W04);

• w stopniu pogłębionym - normy prawne, organizacyjne i etyczne stosowane w strukturach i instytucjach gospodarczych (K_W09);

• zasady i regulacje obowiązujące w obszarze finansów publicznych (K_W10);

• w stopniu pogłębionym – zasady działania mechanizmu rynkowego oraz rynków finansowych i ich instytucji (K_W11);

• fundamentalne dylematy współczesnej gospodarki i cywilizacji (K_W12);

• zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości (K_W14).

UMIEJĘTNOŚCI – ABSOLWENT POTRAFI:

• wykorzystać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów gospodarczych, a zwłaszcza – finansowych, w warunkach nieprzewidywalnych (K_U01);

• wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu, analizowania przyczyn, przebiegu i prognozowania zjawisk i procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie, gospodarce narodowej i w skali globalnej (K_U02);

• właściwie dobrać źródła informacji gospodarczych, krytycznie przeanalizować uzyskane dane, dokonać ich syntezy i twórczej interpretacji oraz zaprezentować ich wyniki, stosując właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane technologie ICT (K_U03);

• posługiwać się przepisami prawa oraz systemem znormalizowanym przedsiębiorstwa (rachunkowość, podatki) w celu uzasadnienia konkretnych działań (K_U04);

• przeprowadzić ocenę efektywności wybranych projektów gospodarczych (K_U05);

• wykorzystywać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów finansowych w przedsiębiorstwie, gospodarce narodowej i Unii Europejskiej, w oparciu o krytyczną ocenę i analizę pozyskanych z różnych źródeł informacji (K_U06);

• dokonać analiz konkretnych problemów gospodarczych, przeprowadzić procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie oraz zaproponować odpowiednie działania na poziomie strategicznym (K_U07);

• przygotować prace pisemne dotyczące szczegółowych zagadnień ekonomicznych i finansowych, w tym pracę dyplomową rozwiązującą wybrany problem poprzez stawianie i weryfikowanie hipotez (K_U08);

• przygotować wystąpienia ustne dotyczące wybranych problemów gospodarczych i finansowych; komunikować się na tematy ekonomiczne dopasowując przekaz do zróżnicowanych kręgów odbiorców (K_U09);

• brać udział w debatach i prowadzić debatę (K_U10);

• współdziałać z innymi osobami w ramach zespołu, w razie potrzeby – pokierować pracą zespołu (K_U12);

• samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie (K_U13).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

• krytycznej samooceny poziomu swojej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (K_K01);

• uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz korzystaniem z wiedzy eksperckiej w razie trudności (K_K02);

• do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania gospodarcze oraz odpowiedzialnego pełnienia w nich różnych ról (K_K03);

• inicjowania działań na rzecz interesu publicznego (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

• egzamin pisemny w formie opisowej

• przygotowanie projektu zespołowego w formie prezentacji multimedialnej

Zakres tematów:

1. Systemy podatkowe państw OECD – ogólna charakterystyka z uwzględnieniem poziomu fiskalizmu i struktury dochodów podatkowych

2. Systemy opodatkowania konsumpcji na świecie – VAT/GST

3. Problem luki w podatku VAT (VAT gap) w Polsce i na świecie

4. Podatki akcyzowe jako selektywna forma opodatkowania konsumpcji w państwach OECD

5. Analiza porównawcza systemów PIT w państwach OECD

6. Opodatkowanie i oskładkowanie wynagrodzeń. Analiza rozmiarów i struktury klina podatkowego w państwach OECD

7. Międzynarodowa konkurencja podatkowa i funkcjonowanie CIT w państwach OECD

8. Podatki od nieruchomości jako zasadnicza forma opodatkowania majątku w państwach OECD

9. Charakterystyka systemów podatkowych wybranych państw Europy Zachodniej o tzw. północnej mentalności podatkowej

10. Charakterystyka systemów podatkowych wybranych państw Europy Zachodniej o tzw. południowej mentalności podatkowej

11. Charakterystyka systemów podatkowych wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej

12. Charakterystyka systemów podatkowych wybranych anglojęzycznych państw położonych poza Europą

13. Charakterystyka systemów podatkowych wybranych nieanglojęzycznych państw położonych poza Europą

Metody dydaktyczne:

• dyskusja dydaktyczna

• objaśnianie lub wyjaśnianie

• prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Mazurek-Chwiejczak 36/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0