Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie E-FR-2S-SEM.2
Seminarium magisterskie (SM) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Weryfikacja i ocena przedkładanych tekstów stanowiących elementy pracy dyplomowej
Literatura:

Z. Szkutnik, Metodyka pisania pracy dyplomowej. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005

Z. Sirojcu, Przygotowanie pracy dyplomowej. Poradnik dla studentów i promotorów.Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2009

S. Stachak, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Wiedza

- zna w ujęciu pogłębionym pojęcia, zależności i mechanizmy dotyczące ekonomii i finansów

- zna i rozumie w stopniu pogłębionym zasady działania struktur i instytucji rynku finansowego

- zna w stopniu pogłębionym uwarunkowania prawne i ekonomiczne funkcjonowania instytucji, podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych i rynków finansowych

- zna w stopniu pogłębionym metody i narzędzia pozyskiwania, analizy i prezentacji danych oraz opisu sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów i rynków finansowych

Umiejętności

- potrafi dokonywać zaawansowanej interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów zachodzących w gospodarce

- potrafi przeprowadzać zaawansowane analizy sytuacji podmiotów i na rynkach finansowych

- potrafi pozyskiwać informacje oraz dokonywać ich krytycznej analizy

- potrafi przygotować pracę dyplomową rozwiązującą wybrany problem ekonomiczny lub finansowy na poziomie badawczym

Kompetencje społeczne

- jest gotów do przeprowadzania krytycznej samooceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności

- jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Analiza w ujęciu merytorycznym i formalnym i ocena przedłożonej koncepcji pracy magisterskiej. Ocena na podstawie stopnia spełnienia wymagań stawianych koncepcjom prac magisterskich zgodnie z obowiązującą skalą ocen.

Zakres tematów:

Wybór i zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej

Przygotowanie koncepcji pracy dyplomowej

Opracowanie narzędzia badawczego

Opracowanie metodyki badań

Przegląd literatury i innych źródeł

Opracowanie kolejnych rozdziałów i innych elementów pracy dyplomowej

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Roman Asyngier 9/10 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Teresa Bednarczyk 9/10 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Budzyński 10/10 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Bukalska 10/10 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Kamieniecka 9/10 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Mariusz Kicia 11/10 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Kister 9/10 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Korzeniowska 10/10 szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Grzegorz Matysek 9/10 szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Bożena Oleszko-Kurzyna 11/10 szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Jolanta Szołno-Koguc 10/10 szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Świerk 9/10 szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Wawryszuk-Misztal 9/10 szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Jerzy Węcławski 10/10 szczegóły
15 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Jaworzyńska 9/10 szczegóły
16 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Wójtowicz 8/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)