Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewolucja ustroju państwa w zakresie funkcjonowania służb ochrony porządku publicznego PA-BW-LS-K-EUPOPP
Wykład (W) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W cyklach 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19:
- W-1, W-2, W-3, U-1: egzamin ustny lub pisemny (test otwarty, test opisowy)

W cyklach od 2019/20:
- W-1, W-2, W-3, W-4, U-1: egzamin ustny lub pisemny (test otwarty, test opisowy)
- U-1, K-1: udział w wykładzie konwersatoryjnym:
- U-1, U-2: prace cząstkowe
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2000.

2. M. Klementowski, Powszechna historia ustroju, Warszawa 2013.

3. W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772 -1918), Warszawa 2012.

2. Historia administracji w Polsce 1764-1989: wybór źródeł, oprac. A. Bereza i inni, Warszawa 2012.

3. Powszechna historia ustroju. Wybór źródeł, oprac. A. Bereza i inni, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w cyklach 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19:

- Student:

W-1: zna klasyfikację form państwa i form ustrojowych, oraz przyczyny rozbudowy aparatu państwowego na przestrzeni dziejów | K_W01

W-2: wie, jak zachodziła ewolucja aparatu państwowego od czasów nowożytnych do wieku XX | K_W03

W-3: wie, jak przebiegała ewolucja aparatu państwowego w różnych formach ustrojowych (absolutyzm itp.) oraz zna klasyfikację różnorodnych modeli funkcjonowania służb państwowych (scentralizowany, zdecentralizowany itp.) | K_W04, K_W05, K_W07, K_W012

U-1: potrafi opisać zjawiska społeczne i polityczne przyczyniające się do rozbudowy służb państwowych | K_U04, K_U09

Efekty kształcenia w cyklach od 2019/20:

- Student:

W-1: zna genezę ustrojowo-administracyjnego podłoża służb ochrony porządku publicznego od epoki nowożytnej do współczesności | K_W03

W-2: zna i rozumie złożone zależności między organami stosującymi prawo oraz podmiotami, wobec których jest ono stosowane w kontekście historycznym | K_W04

W-3: zna i rozumie przebieg zmian organizacyjnych służb w różnych formach ustrojowych (absolutyzm itp.) oraz klasyfikację różnorodnych modeli funkcjonowania służb (scentralizowany, zdecentralizowany itp.) | K_W03

W-4: zna i rozumie uwarunkowania ekonomiczne funkcjonowania służb w różnych ustrojach istniejących w przeszłości | K_W06

U-1: potrafi komunikować się przy pomocy specjalistycznej terminologii | K_U04

U-2: potrafi planować i organizować własną pracę jako członka zespołu oraz wykonywać ją indywidualnie i we współpracy z innymi członkami zespołu, przygotowując prace zespołowe | K_U07

K-1: jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści w konfrontacji z materiałami źródłowymi oraz zasobami cyfrowymi | K_K01

Zakres tematów:

od cyklu kształcenia 2019/2020:

1. Aparat pojęciowy nauk o bezpieczeństwie, historii administracji i historii ustroju

2. Podstawy ustrojowe rozwoju służb państwowych w epoce absolutyzmu

3. Znaczenie okresu Oświecenia dla rozwoju służb państwowych i podstaw legislacyjnych ich funkcjonowania w ustroju absolutyzmu oświeconego

4. Wpływ merkantylizmu, kameralistyki i policystyki na politykę państw XVII i XVIII wieku

5. Służby państwowe Polski doby stanisławowskiej

6. Napoleońskie wzorce służb państwowych

7. Obraz służb państw Europy zachodniej w XIX wieku

8. Pruski model służb państwowych

9. Recepcja organizacyjnych wzorów francuskich na ziemiach polskich na przykładzie Księstwa Warszawskiego

10. Przemiany aparatu administracyjnego Królestwa Polskiego

11. Ustrój administracyjny Galicji

12. Przemiany służb państwowych w Polsce międzywojennej

13. Ewolucja samorządu terytorialnego i nieterytorialnego

14. Upowszechnienie organów ochrony prawnej w Europie

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, praca z materiałami dydaktycznymi dostępnymi online

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Karol Dąbrowski 174/185 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0