Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy (nowożytny) H-JON-GER-1S.3
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.jezyki.umcs.lublin.pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: semestralne testy leksykalno-gramatyczne, testy
z czytania na zrozumienie, wypowiedzi ustne, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, sprawdzian zaliczeniowy
Uwagi: zajęcia prowadzone synchronicznie przez Wirtualny Kampus
Literatura:

1.Ch.Latham-Koenig, C. Oxenden, "English File"-upper-intermediate, Oxford University Press, Oxford, 2010.

2. Longman Dictionary of Contemporary English, New Edition

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent ma uporządkowaną wiedzę z zakresu sprawności językowych, takich jak rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych na poziomie B2. Zna i rozumie różnice między rejestrem formalnym i nieformalnym języka obcego

Absolwent zna i rozpoznaje podstawowe terminy i wyrażenia specjalistyczne związane ze studiowaną dziedziną oraz wie jak je stosować

Absolwent ma wiedzę na temat wybranych aspektów życia, dylematów, obyczajowości i kultury krajów obszaru danego języka obcego

Umiejętności:

Absolwent potrafi analizować i interpretować treści zawarte w materiałach

Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia praktyczne/laboratoryjne

końcowe zaliczenie pisemne

obecność na zajęciach

ocena końcowa (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

śródsemestralne pisemne testy kontrolne

egzamin

Zakres tematów:

1.Sleep-vocabulary.

2.Used to,get used to.

3.Music-vocabulary.

4.Gerund and infinitive.

5.Modal verbs in the past.

Metody dydaktyczne:

dyskusja dydaktyczna

klasyczna metoda problemowa

konsultacje

metoda przewodniego tekstu

objaśnienie lub wyjaśnienie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ireneusz Chomiuk 0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Krajka 20/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Krajka 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0