Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia prawa polskiego PA-P.S.HPP/Z
Wykład (W) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Weryfikacja efektów kształcenia następuje w semestrze letnim w trakcie:
- egzaminu ustnego lub pisemnego (test opisowy, test otwarty): W-1, U-1.
- oceny ciągłej na ćwiczeniach (bieżące przygotowanie, aktywność): W-1, U-1, U-2, K-1
- bieżącej weryfikacji umiejętności analizy tekstu podręcznikowego i tekstów źródłowych w trakcie pracy indywidualnej lub zespołowej: W-1, U-1, U-2, K-1
- udziału w dyskusji dydaktycznej: K-1
- zaliczenia ćwiczeń ustnego lub pisemnego (test opisowy, test otwarty): W-1, U-1
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009

2. A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Warszawa 2012.

3. T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Historia państwa i prawa Polski, t. 1-4, pod ogólną red. J. Bardacha, 1965-1982.

2. M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2007.

3. W. Sobociński, Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964.

4. K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, Warszawa 2007

5. W. Witkowski, Historia administracji w Polsce (1764-1989), Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Dla treści wykładowych osoba uczestnicząca w kursie:

W-1: zna i rozumie genezę instytucji polskiego prawa | K_W02

K-1: jest gotowa do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści w konfrontacji z materiałami źródłowymi oraz zasobami cyfrowymi | K_U05

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne i periodyzacja

2. Monarchia patrymonialna - społeczeństwo, stanowisko monarchy i zarząd państwa, sądy

3. Monarchia stanowa - Regnum Poloniae i Corona Regni Poloniae, źródła prawa, organizacja i prawo stanów, ustrój państwowy, organizacja sądownictwa

4. Prawo sądowe polskiego średniowiecza, prawo sądowe, prawo prywatne, prawo karne, dawny polski proces sądowy

5. Rzeczpospolita szlachecka - źródła prawa (w tym prace kodyfikacyjne w Koronie i W. Ks. Litewskim), ustrój społeczny, ustrój polityczny, sądownictwo, charakterystyka przemian w prawie sądowym

6. Okres reform i upadku Rzeczpospolitej 1764-1795

7. Ustrój i prawo na ziemiach polskich w dobie zaborów: Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, Rzeczpospolita Krakowska, zabór pruski, Wielkie Księstwo Poznańskie, Galicja - źródła prawa, ustrój społeczny, ustrój władz, organizacja sądownictwa i prawo sądowe

8. Ziemie polskie w czasie I wojny światowej, tworzenie ograniczonej państwowości polskiej

9. II Rzeczpospolita: odrodzenie państwa, ewolucja ustroju politycznego, stan prawny w poszczególnych działach prawa sądowego, prace nad kodyfikacją, unifikacja i charakterystyka prawa sądowego (kpk, kpc, kk, kz i kh)

10. Ustrój i prawo na ziemiach polskich pod okupacją w czasie II wojny światowej

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Wiesław Tekely 311/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0