Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria E-E-LS-O.3
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Dwa kolokwia zaliczeniowe z zakresu znajomości poruszanych zagadnień.
Uwagi: Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu, programu Gretl oraz z wykorzystaniem pakietu MS Office.
Literatura:

-Aczel A. D., Sounderpandian J., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

-Górecki B. R., Ekonometria – podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2013.

-Greene, W. H., Econometric analysis (Eighth edition). Pearson, 2017.

-Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M., Ekonometria i badania operacyjne, PWN, Warszawa 2017.

-Jajuga K., Ekonometria: Metody i analiza problemów ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1999.

-Kufel, T., Ekonometria: Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

-Nowak E., Zarys metod ekonometrii, zbiór zadań, PWN, Warszawa 2017.

-Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C.H. Beck, 2013.

-Welfe A., Ekonometria, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2017.

-Wooldridge, J. M., Introductory econometrics: A modern approach (Sixth edition, student edition). Cengage Learning 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

- K_W01 terminologię używaną w ekonomii, jej źródła oraz zastosowania w identyfikowaniu i interpretowaniu zjawisk i procesów ekonomicznych;

- K_W07 metody i narzędzia gromadzenia, przetwarzania, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych;

- K_W08 standardowe metody ekonometryczne oraz metody badań operacyjnych w obszarze analizy i prezentacji danych społecznoekonomicznych.

Umiejętności: absolwent potrafi:

- K_U01 dostrzegać i prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z wykorzystaniem nabytej wiedzy ekonomicznej;

- K_U11 planować i organizować pracę własną i pracę w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

- K_K01 krytycznej samooceny swojej wiedzy i umiejętności oraz ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego;

- K_K07 zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach

Zaliczenia pisemne konwersatoriów (dwa kolokwia) zaliczane od minimum 60%.

Zakres tematów:

1. Rodzaje danych i zmiennych statystycznych.

2. Model ekonometryczny i jego elementy.

3. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów.

4. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów.

5. Modele nieliniowe.

6. Modele ze zmiennymi przekształconymi logarytmicznie.

7. Modele ze zmiennymi jakościowymi w roli zmiennych objaśnianych (logit) i objaśniających.

8. Modele dynamiczne (ze skończonym rozkładem opóźnień (DL), autoregresyjny (AR), autoregresyjny z rozkładem opóźnień (ADL), z geometrycznym rozkładem opóźnień (Koycka).

Metody dydaktyczne:

1. Omówienie

2. Prezentacja sposobu wykonania analiz w programach specjalistycznych.

3. Prezentacja multimedialna.

4. Studium przypadku (studium przykładowe).

5. Metody i narzędzia kształcenia na odległość.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Arleta Kędra 42/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Panasiuk-Kwiatek 82/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Arleta Kędra 2/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Panasiuk-Kwiatek 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0