Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii z elementami filozofii przyrody F-B.019
Wykład (W) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXII-39.6/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. (tj. od cyklu kształcenia 2012/2013):
- egzamin pisemny (W1-W2, U1-U2, K1-K2)
Literatura:

Dunbar R. - Nowa historia ewolucji człowieka, Kraków 2015, rozdz. 6-7.

Ferry L. - Filozofia. Najpiękniejsza historia, Warszawa 2016, rozdz.1-2

Heller M., Pabjan T. - Elementy filozofii przyrody, Tarnów 2007, rozdz.1-2

Höffe O. - Mała historia filozofii, Warszawa 2008.

Martens E. (red.) - Filozofia. Podstawowe pytania, Warszawa 1995, rozdz.3.11 'Przyroda', rozdz.3.14 'Technika'

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia na podstawie Uchwały senatu UMCS Nr XXII-39.6/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. tj. od cyklu kształcenia 2012/2013:

W1 - Student zna i rozumie podstawowe metody analizy problemów filozoficznych stosowane w filozofii przyrody i współczesnej filozofii nauk przyrodniczych. K_W17

W2 - Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu związki filozofii z naukami przyrodniczymi, umożliwiające rozumienie zasad funkcjonowania organizmów oraz interpretowanie i uogólnianie posiadanej wiedzy. K_W05

U1 - Student potrafi korzystać z podręczników i na ich podstawie interpretować poglądy wybranych filozofów i wyciągać wnioski w oparciu o posiadaną wiedzę. K_U08, K_U09

U2 - Student potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu filozofii przyrody i filozofii nauk

przyrodniczych oraz uczestniczyć w debacie, odpowiednio przedstawiając i uzasadniając swoje stanowisko oraz oceniając w dyskusji różne opinie i stanowiska. K_U14

K1 - Student jest gotów do kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i poza nim, samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy oraz do ponoszenia odpowiedzialności za skutki tych działań. K_K01-02, K_K05

K2 - Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz do uznawania znaczenia wiedzy ogólnej z zakresu filozofii w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, a także do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów. K_K01-02, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, egzamin pisemny.

Zakres tematów:

Wykład obejmuje:

Zagadnienie arche w greckiej filozofii przyrody.

Matematyczność przyrody - pitagorejczycy i Platon.

Starożytny atomizm.

Kosmos Arystotelesa.

Mechanicyzm Kartezjusza.

Newtonowski świat-maszyna.

Relacjonizm Leibniza.

Idealizm subiektywny Berkeley'a.

Hume'a krytyka pojęć przyczyny i substancji, problem indukcji.

Idealizm transcendentalny Kanta - pytanie o warunki możliwości nauki.

Filozoficzne zagadnienia teorii względności Einsteina.

Elementy filozofii kosmologii.

Metody dydaktyczne:

Wykład w formie prezentacji multimedialnych z elementami dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Janusz Jusiak 40/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)