Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia F-FLZ.83
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W2, zaliczenie w formie ustnej, ocena bieżącego przygotowania do zajęć
W3, zaliczenie w formie ustnej, ocena bieżącego przygotowania do zajęć
U1, zaliczenie w formie ustnej, ocena bieżącego przygotowania do zajęć
U2, ocena udziału w dyskusjach, ocena bieżącego przygotowania do zajęć
U3, zaliczenie w formie ustnej, ocena bieżącego przygotowania do zajęć
K1, zaliczenie w formie ustnej, ocena bieżącego przygotowania do zajęć
K2, zaliczenie w formie ustnej, ocena bieżącego przygotowania do zajęć
K3, zaliczenie w formie ustnej, ocena bieżącego przygotowania do zajęć
Literatura:

Berger P.L., Zaproszenie do socjologii, PWN, Warszawa 1988.

• Fromm E., Ucieczka od wolności, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1978.

• Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, PWN, Warszawa 2006.

• Ritzer, G., Makdonaldyzacja społeczeństwa (Wydanie na nowy wiek), Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa 2003.

• Socjologia. Lektury, pod red. P. Sztompki i M. Kuci, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.

• Współczesne teorie socjologiczne, t. 1 i 2, wybór i opracowanie A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Wydawnictwo Naukowe SCOLAR, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W2, zna w podstawowym stopniu zasadnicze pojęcia analizy życia społecznego, definicje społeczeństwa i koncepcje jego struktury, rodzaje instytucji społecznych oraz współczesne wybrane teorie socjologiczne K_W08, P6U_W, P6S_WK

W3, zna i rozumie wpływ filozofii na życie społeczne K_W09, P6U_W, P6S_WK

Umiejętności:

U1, potrafi wyszukiwać, analizować i rzetelnie wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych z obszaru socjologii K_U01, P6U_U, PS6_UW

U2, potrafi uczestniczyć w dyskusjach dotyczących zagadnień społecznych, formułując w jasny sposób swoje stanowisko, podając argumenty, zachowując postawę otwartą na krytykę K_U05, K_U06, P6U_U, P6S_UK

U3, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu socjologii, nauk społecznych, a także rozwijać swoje umiejętności badawcze K_U09, P6U_U, P6S_UW

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do uczestnictwa w życiu społecznym, do uczestnictwa w dyskusji dotyczących istotnych współczesnych dylematów społecznych, kulturowych, cywilizacyjnych K_K03, P6U_K, P6S_KO

K2, jest zdolny do samodzielnego, krytycznego myślenia; jest świadomy środowiska społecznego, w którym żyje K_K06, K_K01, P6U_K, P6S_KO, P6S_KK

K3, jest zdolny do współdziałania i pracy w grupie, potrafi organizować i planować pracę w zespole, jest przygotowany do przestrzegania zasad etyki

zawodowej K_K05, P6U_K, P6S_KR

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie bieżące do zajęć

Zakres tematów:

• Wiedza społeczna a socjologia.

• Socjalizacja i kontrola społeczna. Działanie społeczne.

• Czy społeczeństwo człowieka wyzwala czy zniewala?

• Stratyfikacja społeczna.

• Charakterystyka instytucji totalnych.

• Makdonaldyzacja społeczeństwa.

• Przemiany intymności w późnej nowoczesności (Giddens).

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów, dyskusja dydaktyczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Kuszyk-Bytniewska 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)