Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium I F-FLZ.170
Proseminarium (PS) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W1, dyskusja, wygłaszane referaty, prace pisemne
W2, dyskusja, wygłaszane referaty, prace pisemne
W3, dyskusja, wygłaszane referaty, prace pisemne
U1, dyskusja, wygłaszane referaty, prace pisemne
U2, dyskusja, wygłaszane referaty, prace pisemne
U3, dyskusja, wygłaszane referaty, prace pisemne
U4, dyskusja, wygłaszane referaty, prace pisemne
K1, dyskusja, wygłaszane referaty, prace pisemne
K2, dyskusja, wygłaszane referaty, prace pisemne

Literatura:

Szczegółowa literatura przedmiotowa zostanie dostosowana do zainteresowań uczestników seminarium.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, ma w pogłębionym stopniu uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu zagadnień stanowiących przedmiot seminarium, w tym najnowszych osiągnięć K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, P7U_W, P7S_WG, P7S_WK

W2, ma pogłębioną wiedzę na temat poprawnych sposobów argumentacji przy uzasadnianiu formułowanych poglądów; dysponuje w zaawansowanym stopniu wiedzą na temat metod analizy różnorakich elementów kultury K_W06, P7U_W, P6S_WG

W3, zna zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej K_W13, P7U_W, P7S_WK

Umiejętności:

U1, potrafi wyszukiwać i selekcjonować informacje, stosownie do problematyki seminarium K_U02, P7U_U, P7S_UW

U2, potrafi postawić złożony problem teoretyczny, dokonać jego analizy, sformułować jego rozwiązanie, poddać pod dyskusję, we współpracy z promotorem, innymi specjalistami oraz innymi uczestnikami seminarium – stosownie do problematyki seminarium K_U01, K_U04, K_U14, P7U_U, P7S_UW, P7U_UO, P7S_UK

U3, potrafi przedstawić wyniki swoich badań w wystąpieniach ustnych oraz pracach pisemnych K_U07, P7U_U, P7S_UW, P7S_UK

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji; docenia wartość pracy grupowej K_K01, P7U_K, P7S_KK

K2, akceptuje potrzebę przestrzegania prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej K_K05, P7U_K, P7S_KR

K3, docenia oraz rozumie wartość i potrzebę przyjmowania postaw zindywidualizowanych i twórczych oraz promujących przedsiębiorczość K_K02, K_K06, P7U_K, P7S_KO, P7S_KK

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna, dyskusja

Zakres tematów:

Zakres tematów dopasowywany jest do indywidualnych zainteresowań studentów oraz postępów ich prac nad wybranym zagadnieniem.

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca nad tekstami filozoficznymi (oryginalnymi oraz opracowaniami)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
4/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Łukasik 3/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Lesław Hostyński 2/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Cezary Mordka 4/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Hetmański 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)