Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia historii H-MH-H-2S.2
Konwersatorium (KW) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: prace zaliczeniowe, test, referat, aktywność
W01, W03, W04, W05, W06, W08, U01, U02, U03, U04, U05, K01, K02, K03
Literatura:

M. Kula, Czy istnieje historia prawdziwa?, w: tegoż, Krótki raport o użytkowaniu historii, Warszawa 2004, s. 447-461.

J. Topolski, Co to jest historia?..., w: tegoż, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998, s. 9-31;

J. Pomorski, Historiografia jako autorefleksja kultury poznającej, w: Świat historii, pod. red. W. Wrzoska, Poznań 1998, s. 375-380;

J. Pomorski, Społeczna funkcja historii – analiza kontekstów znaczeniowych pojęcia, w: Społeczna funkcja historii a współczesność, pod red. Z. Mańkowskiego i J. Pomorskiego, Lublin 1985, s. 7-20.

J. Pomorski, Historyk i metodologia, Lublin 1991, s. 9-26, szkic I: Metodologia a potrzeby praktyki badawczej historyków;

J. Brzeziński, O pożytkach płynących z nauki metodologii, w: Świat historii, pod red. W. Wrzoska, Poznań 1998, s. 113-124;

J. Pomorski, Historyk i metodologia, Lublin 1991, s. 53-78, szkic III [Spór o ideał badania...];

J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1984, s. 445-452 [Różne rozumienie wyjaśniania historycznego].

J. Pomorski, Historyk i metodologia, Lublin 1991, s. 79-110 [szkic IV: Paradygmatyczna struktura historiografii współczesnej];

J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię, Warszawa 1996, s. 78-96 [rozdział IV: Rozwój narratywistycznej filozofii historii w końcu XX wieku].

J. Kmita, Wykłady z logiki i metodologii nauk, Warszawa 1977, s. 23-26 [interpretacja humanistyczna].

B. Miśkiewicz,Wstęp do badań historycznych, Warszawa 1987;

J. Topolski,Wprowadzenie do historii, Poznań 2001;

N. Davies,Smok Wawelski nad Tamizą, Kraków 2001;

E. Domańska,Mikrohistorie, Poznań 1999;

A. F. Grabski,Kształty historii, Łódź 1985;

Tenże,Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2000; Tenże,Dzieje historiografii, Poznań 2002;

Historia: o jeden świat za daleko, red. E. Domańska, Poznań 1997;

A. Kersten,Na tropach Napierskiego, Warszawa 1970; J. Kmita,Kultura i poznanie, Warszawa 1985;

J. Kmita, O kulturze symbolicznej, Warszawa 1982;

G. Lakoff, M. Johnson,Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988;

J. Pomorski,Historyk i metodologia, Lublin 1991;

Tenże,Paradygmat New Economic History, Lublin 1985;

R. Stobiecki,Bolszewizm a historia, Łódź 1998;

Tenże,Historia pod nadzorem, Łódź 1993;

J. Topolski,Jak się pisze i rozumie historię, Warszawa 1996;

Tenże,Od Achillesa do Beatrice de Planissolles, Warszawa 1998;

Tenże,Teoria wiedzy historycznej, Poznań 1983;

H. White,Poetyka pisarstwa historycznego, Kraków 2000;

W. Wrzosek,Historia, kultura, metafora, Wrocław 1995;

A. Zybertowicz, Przemoc i poznanie

Efekty uczenia się:

Widza: absolwent zna i rozumie

K_W01 w pogłębionym stopniu uporządkowane i podbudowane teoretycznie fakty, zjawiska dziejowe i procesy historyczne

K_W03 w pogłębionym stopniu teorie i metody wyjaśniające specyfikę i zależności złożonych procesów historycznych

K_W04 główne tendencje rozwojowe nauk historycznych

K_W05 w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz trans dyscyplinarne kierunki rozwoju

K_W06 zaawansowane metody analizy i interpretacji zdarzeń i procesów dziejowych, tendencji rozwojowych, teorii i szkół badawczych właściwych dla historii

K_W08 paradygmaty historiograficzne służące do wyjaśniania przeszłości oraz rozwiązywania fundamentalnych problemów współczesnej cywilizacji

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01 formułować i analizować złożone i nietypowe problemy związane z badaniami historycznymi, wymagające integracji wiedzy z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych

K_U02 samodzielnie dobrać, zgromadzić i zanalizować zróżnicowane źródła historyczne odpowiednie do danej sytuacji problemowej

K_U03 wykorzystywać zdobytą wiedzę do formułowania i testowania hipotez oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań złożonych problemów typowych w badaniach historycznych

K_U04 komunikować się na tematy specjalistyczne związane z badaniami historycznymi i – szerzej – humanistycznymi ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

K_U05 inicjować i prowadzić debaty formułując oryginalne problemy do dyskusji, przedstawiając, oceniając i uzasadniając różne poglądy na temat przebiegu wydarzeń historycznych, specyfiki procesów dziejowych itd.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotowy

K_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu historii oraz innych dyscyplin humanistycznych, a także przyswajanych treści nawiązujących do zagadnień historycznych

K_K02 uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, również tych niezwiązanych z przeszłością

K_K03 zasięgania w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu opinii ekspertów specjalizujących się w poszczególnych subdyscyplinach historycznych lub innych dziedzinach nauki

Metody i kryteria oceniania:

ocena:

referat

esej

test

aktywność

Zakres tematów:

Czy istnieje historia prawdziwa?;

Przeszłość jako przedmiot badań;

Wiedza źródłowa i pozaźródłowa w badaniach historycznych;

Spór o ideał badania historycznego;

Modele i strategie badań historycznych;

Rozważania wokół narracji historycznej;

Obiektywistyczny i konstruktywistyczny model poznania;

Kulturowy wymiar badań historycznych;

Interpretacja humanistyczna;

Koncepcja metafory historiograficznej i historycznej.

Metody dydaktyczne:

dyskusja dydaktyczna

film

metoda problemowa

wykład konwersatoryjny

wykład problemowy

metoda tekstu przewodniego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Woźniak 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)