Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka i praktyka badań historycznoprawnych PA-P-MiPBH
Wykład monograficzny (WM) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Obecności na wykładzie, udział w dyskusji, wykonanie prac etapowych, zaliczenie ustne lub pisemne.
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa 1988.

2) Maziarz J., Biegły sądowy z zakresu historii prawa, Kraków 2014.

3) Moszyńska A., Naworski Z., Użyteczność historii prawa dla współczesnego wymiaru sprawiedliwości, "Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego" 2014, t. 17.

4) Moszyńska A., Naworski Z., Rola nauk historycznoprawnych w orzecznictwie współczesnego wymiaru sprawiedliwości, "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" 2015/1.

5) Swieżawski A., Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 2001.

6) Uruszczak W., Z doświadczeń historyka prawa jako biegłego sądowego, "Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego" 2014, t. 17.

Literatura uzupełniająca:

1) Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1998.

2) Konopczyński W., Historyka, oprac. M. Janowski, Warszawa 2015.

3) Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2012.

4) Witkowski W., Historia prawa - nauka teoretyczna czy praktyczna, [w:] Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Sochacka, P. Jusiak, UMCS, Lublin 2014.

Efekty uczenia się:

Osoba uczestnicząca w kursie:

W-1: Zna i rozumie pojęcie nauki, klasyfikację dyscyplin naukowych i miejsce nauk prawnych w systemie nauki | K_W01

W-2: Zna i rozumie genezę instytucji prawnych odzwierciedloną w źródłach poznania prawa | K_W02

U-1: Potrafi dobierać źródła archiwalne, niezbędne do rozstrzygnięcia problemów pojawiających się w pracy prawnika |K_U01, K_U02

U-2: Potrafi formułować hipotezy badawcze | K_U05

U-3: Potrafi prezentować wyniki własnych dociekań i własną ocenę wybranych publikacji naukowych, przygotowując noty recenzyjne | K_U08

K-1: Jest gotowa do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie metodologii nauki, korzystania ze źródeł archiwalnych oraz publikowania wyników badań | K_K01

Zakres tematów:

1. Pojęcie nauki, jej podział i zadania

2. Proces badawczy

3. Podejścia badawcze (falsyfikacjonizm, probabilizm itd.)

4. Wiedza historyczna i rodzaje źródeł historycznych

5. Subdyscypliny nauk historycznych i nauki pomocnicze historii

6. Elementy archiwistyki i prawa archiwalnego

7. Badania historyczno-prawne w praktyce. Praktyczne zastosowanie badań historyczno-prawnych

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, rozmowa kierowana, dyskusja, prezentacja multimedialna, praca z tekstami źródłowymi, analiza tekstu podręcznikowego, analiza przykładowych publikacji naukowych z zakresu historii prawa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Karol Dąbrowski 16/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-f918feda1 (2023-09-29)