Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse przedsiębiorstw E-FR-LN-O.11
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Karpuś P. (red.), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2006.

Brigham E. F., Podstawy zarządzania finansami, t I, II i III, PWE, Warszawa 1996

Brigham E. F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, t I i II, PWE, Warszawa 2000.

Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansami, t I i II, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998

Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2000

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

Damodaran A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Wydanie II, Wydawnictwo One Press, Gliwice 2007/2009

Efekty uczenia się:

Wiedza: K_W01 +++, K_W11 ++, K_W23 +++

Umiejętności: K_U03 +++, K_U04 ++, K_U07 +++, K_U10 ++

Kompetencje społeczne: K_K01 +, K_K04 +, K_K05 +, K_K06 +, K_KO7 +

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia przedmiotowe, metoda aktywizująca, analiza i rozwiązywanie kazusów, dyskusja dydaktyczna, prezentacja multimedialna.

Aktywność na zajęciach, oceny ze sprawdzianów.

Zakres tematów:

I. Analiza wartości pieniądza w czasie. Analiza wartości przyszłej (kapitalizacja). Analiza wartości bieżącej (dyskontowanie). Przepływy pieniężne i ich cechy. Ustalanie wartości bieżącej i przyszłej przepływów pieniężnych – zadania. Wykorzystanie tablic finansowych.

II. Analiza portfelowa. Dochód z akcji – oczekiwana stopa zwrotu. Ryzyko akcji – odchylenie standardowe stóp zwrotu. Rodzaje ryzyka. Cechy portfela. Portfel akcji dwóch spółek. Portfela akcji wielu spółek. Budowa krzywej CML. Portfel zawierający akcje i instrumenty wolne od ryzyka. Krzywa SML. Model CAPM. Współczynnik  i jego charakterystyka.

III. Źródła finansowania przedsiębiorstwa oraz koszt ich obsługi i pozyskania. Rodzaje długoterminowych środków finansowych. Obligacje - podstawowe cechy obligacji, rodzaje obligacji, wartość nominalna, emisyjna i rynkowa. stopa zwrotu do terminu zapadalności a stopa zwrotu do przedterminowego wykupu obligacji, wycena obligacji. Akcje - podstawowe cechy akcji, rodzaje akcji, rynek pierwotny a rynek wtórny, formy efektywności rynku papierów wartościowych, wycena akcji. Koszt długu. Koszt akcji zwykłej i uprzywilejowanej. Koszt zatrzymanych zysków. Metody ustalania kosztu zatrzymanych zysków. Model Gordona, model CAPM, model dochodu z obligacji plus premia za ryzyko. Koszt obligacji o stałym dochodzie. Koszt obligacji o przedterminowym wykupie. Koszt obligacji zerokuponowych. Koszt obligacji zamiennych na akcje. Średnioważony koszt kapitału. Krańcowy koszt kapitału. Punkty nieciągłości krańcowego kosztu kapitału. Krzywa IOS-MCC.

IV. Struktura kapitału i dźwignia finansowa. Ryzyko operacyjne. Ryzyko finansowe. Dźwignia operacyjna. Dźwignia finansowa. Wpływ źródeł finansowania na zyskowność kapitałów własnych. Wartość firmy a struktura kapitału. Model Modiglianiego-Miller'a bez podatków. Model Modiglianiego Miller'a z podatkiem dochodowym od przedsiębiorstw. Wartość firmy a struktura kapitału po uwzględnieniu kosztów agencji i kosztów bankructwa. Czynniki determinujące strukturę kapitału.

V. Zarządzanie krótkoterminowym kapitałem obrotowym. Pojęcie kapitału pracującego – charakterystyka. Model cyklu konwersji gotówki. Strategie inwestowania w aktywa bieżące. Strategie finansowania aktywów bieżących. Charakterystyka źródeł finansowania krótkoterminowego. Zalety i wady finansowania krótkoterminowego. Zarządzanie zapasami - przyczyny i koszty utrzymywania zapasów, model ekonomicznej wielkości zamówienia EOQ, zarządzanie zapasami w nowych uwarunkowaniach. Zarządzanie należnościami- motywy i koszty występowania należności, polityka kredytowa przedsiębiorstwa. Zarządzanie środkami pieniężnymi i papierami wartościowymi- motywy i koszty utrzymywania gotówki, model Baumola, model Millera – Ora. Instrumenty krótkookresowego inwestowania.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe, metoda aktywizująca, analiza i rozwiązywanie kazusów, dyskusja dydaktyczna, prezentacja multimedialna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Maziarczyk 63/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Maziarczyk 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)