Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce PA-BW-2S-HBWWP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Ocena ciągła (bieżące przygotowanie, aktywność): U-1, U-2, K-1
Bieżąca weryfikacja umiejętności analizy tekstu podręcznikowego i tekstów źródłowych: U-1
Udział w dyskusji dydaktycznej: U-2, U-3
Efekty pracy indywidualnej i zespołowej: U-4, U-5
Zaliczenie ćwiczeń ustne lub pisemne (test opisowy, test otwarty): U-2, K-1
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Abramski, J. Konieczny, Justycjariusze, hutmani, policjanci. Z dziejów służb ochrony porządku w Polsce, Katowice 1987.

2. A. Misiuk, Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764-1990, Warszawa 2015.

3. A. Misiuk, Historia policji w Polsce od X wieku do współczesności, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2015.

2. M. Borucki, Temida staropolska, Warszawa 2001.

3. A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Warszawa 2012.

4. P. Majer, Ustawy polskiej Policji (1791-2011). Źródła z komentarzem, Szczytno 2013.

Efekty uczenia się:

Osoba uczestnicząca w kursie od roku akademickiego 2019/2020 dzięki udziałowi w zajęciach ćwiczeniowych:

U-1: Potrafi dobierać historyczne źródła prawa dotyczące organizacji formacji policyjnych w Polsce po roku 1918 | K_U02

U-2: Potrafi komunikować się przy pomocy języka prawniczego, wykorzystując aparat pojęciowy z zakresu nauk o bezpieczeństwie | K_U05

U-3: Potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji na temat roli służb policyjnych w przywracaniu bezpieczeństwa wewnętrznego po I i II wojnie światowej | K_U06

U-4: Potrafi prezentować pisemnie wyniki własnych analiz przedmiotowej problematyki | K_U07

U-5: Potrafi współdziałać z innymi w trakcie pracy zespołowej | K_U09

K-1: Jest gotowa do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i treści odnajdywanych w Internecie | K_K01

Zakres tematów:

1. Pojęcie służb ochrony porządku publicznego, ich klasyfikacja i modele.

2. Służby policyjne w okresie I wojny światowej: Komitety obywatelskie, polskie milicje miejskie i służby Generalnego Gubernatorstwa

Warszawskiego.

3. Unifikacja formacji policyjnych w latach 1918–1922.

4. Policja Państwowa Polski międzywojennej.

5. Tzw. policja granatowa w Generalnym Gubernatorstwie.

6. Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce Ludowej.

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, praca z podręcznikiem, organizowanie samodzielnej pracy studentów w kilkuosobowych zespołach, analiza tekstów źródłowych, dyskusja dydaktyczna, rozmowa kierowana

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Mielnik 35/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Mielnik 34/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Mielnik 33/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Mielnik 32/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Mielnik 32/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Mielnik 32/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0