Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Radiochemia MFI-FT-RCH-LS
Laboratorium (LB) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: WIEDZA
W1 - kolokwium końcowe
W4 - kolokwium końcowe

UMIEJĘTNOŚCI
U1 – ćwiczenia laboratoryjne
U2 – ćwiczenia laboratoryjne
U3 – ćwiczenia laboratoryjne
U4 – ćwiczenia laboratoryjne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K2 – ćwiczenia laboratoryjne
Literatura:

1.W. Szymański, Chemia jądrowa, zarys problematyki przemian jądrowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996.

2. .J. Sobkowski, Chemia jądrowa, PWN, Warszawa, 1981.

3. Praca zbiorowa pod redakcją A. Z. Hrynkiewicza – Człowiek i promieniowanie jonizujące, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

4.Araminowicz J., Małuszyńska K., Przytuła M., – Laboratorium z fizyki jądrowej, PWNa, Warszawa 1978.

5. Praca zbiorowa – Radiochemia w ćwiczeniach i zadaniach, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1977.

6. Hilczer T. – Ćwiczenia z fizyki jądrowej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1975.

7. Lisiecki W., Scharf W., – Spektrometry rozkładów amplitudowych, PWN, Warszawa 1973.

8. Piątkowski A., Scharf W. – Elektroniczne mierniki promieniowania jonizującego, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1969.

9. Szymański W. – Chemia jądrowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

10. Praca zbiorowa - Ćwiczenia laboratoryjne z chemii jądrowej i radiometrii, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1. Zna podstawowe założenia i osiągnięcia wiodących dziedzin fizyki współczesnej. Zna podstawowe modele teoretyczne oraz metody doświadczalne fizyki atomowej, jądrowej i fizyki ciała stałego. K_W04

W4. Zna zasady budowy urządzeń specjalistycznych. K_W05

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi określić zasady pracy urządzeń związanych ze studiowaną specjalnością. K_U03

U2. Potrafi wykonać proste eksperymenty w zakresie wybranej specjalności. K_U03

U3. Potrafi na podstawie opisu zjawiska fizycznego i instrukcji przygotować i wykonać doświadczenie fizyczne. Posiada umiejętność oszacowania błędu pomiarowego oraz opisania wykonanego eksperymentu). K_U02, K_U03

U4. Potrafi przetestować prawidłowość działania i warunki pracy aparatury pomiarowej. K_Inz_W03, K_Inz_W04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K2. Potrafi zaplanować kolejność czynności w złożonych ćwiczeniach laboratoryjnych lub działalności praktycznej. K_Inz_W02, K_Inz_W03

Metody i kryteria oceniania:

- wykonanie opracowań ćwiczeń

- pisemne kolokwium końcowe z całości obowiązującego materiału

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu budowy jądra atomowego (m.in. nukleon, nuklid, izotopy, izobary, liczba atomowa, liczba masowa).

2. Podstawowe pojęcia dotyczące rozpadu promieniotwórczego (m.in. czas połowicznego zaniku, stała rozpadu promieniotwórczego, aktywność źródła, prawo rozpadu i nagromadzania, prawo przesunięć Soddy’ego Fajansa).

3. Liczniki promieniowania jonizującego.

a) podział liczników gazowych oparty na zależności liczby jonów zbieranych na elektrodach licznika od napięcia przyłożonego do elektrod.

b) schemat budowy i zasada działania licznika G-M i licznika scyntylacyjnego,

c) charakterystyki napięciowo zliczeniowe licznika G-M i licznika scyntylacyjnego,

d) wyznaczanie napięcia pracy wyżej wymienionych liczników,

e) wielkości, które można mierzyć poszczególnymi typami liczników.

4. Promieniowanie alfa, beta, gamma.

a) przemiany alfa, beta, gamma (wychwyt K, konwersja wewnętrzna),

b) rodzaje osłon stosowanych do ochrony przed promieniowaniem alfa, beta, gamma,

c) widma promieniowania alfa, beta, gamma,

d) absorpcja promieniowania alfa, beta, gamma (wykresy absorpcji z zaznaczeniem zasięgu maksymalnego i średniego),

e) oddziaływanie promieniowania alfa, beta, gamma z materią.

5. Poprawki uwzględniane przy obliczaniu aktywności bezwzględnej źródła (m.in. poprawka na kąt bryłowy, tło detektora, czas martwy, rozproszenie wsteczne, samoabsorpcję, absorpcję w powietrzu i okienku detektora).

6. Układ koincydencyjny i antykoincydencyjny – schemat budowy i zasada działania.

7. Analizatory amplitudy - schemat budowy i zasada działania.

a) dyskryminator progowy,

b) analizator jednokanałowy,

c) analizator wielokanałowy.

8. Dozymetria (m.in. dawka ekspozycyjna, dawka pochłonięta, dawka równoważna, dawka skuteczna, obowiązujące jednostki).

9. Skażenia promieniotwórcze

a) rodzaje i podziały skażeń, przyczyny ich powstawania

b) skala INES

c) wypadki radiacyjne na świecie

d) metody dezaktywacji skażeń promieniotwórczych (mechaniczne, chemiczne i fizykochemiczne)

e) procedura postępowania w przypadku skażeń powierzchni

10. Odpady promieniotwórcze

a) podziały odpadów promieniotwórczych

b) zasady przechowywania odpadów ciekłych i stałych

c) technologie przetwarzania i zestalania odpadów

d) bariery ochronne

e) Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych

11. Spektrometria promieniowania alfa, beta i gamma

Metody dydaktyczne:

Objaśnienie lub wyjaśnienie

Ćwiczenia laboratoryjne

Klasyczna metoda problemowa

Konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Grządka 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.