Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Estetyka performatywna F-KS.21
Konwersatorium (KW) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Praca pisemna zaliczeniowa
Zaliczenie ustne
Literatura:

1. E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008.

2. J. Wachowski, Performans, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.

3. T. Kubikowski, Czym jest z natury performans? [w:] E. Bal, W. Świątkowska (red.), Performans, performatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne, Wyd. UJ, Kraków 2013.

4. M. De Marinis, Performans i teatr. Od aktora performera i z powrotem?, [w:] E. Bal, W. Świątkowska, Performans, performatywność, Performer. Próby definicji i analiza krytyczna, Wyd. UJ, Kraków 2013.

5. J. McKenzie, Performuj albo...Od dyscypliny do performansu, Univeristas, Kraków 2011.

Efekty uczenia się:

01. Zna podstawowe kategorie estetyczne, używane w opisie i interpretacji współczesnych i tradycyjnych praktyk artystycznych.

02. Zna wybrane estetyczne teorie praktyk artystycznych

03. Zna ogólną historię estetyki filozoficznej, jej dziedzinę i narzędzia.

04. Potrafi przygotować ustne i pisemne wystąpienie opisujące i oceniające wybrane wydarzenie artystyczne.

05. Potrafi zreferować wybrane zagadnienie z dziedziny estetyki filozoficznej.

06. Jest otwarty na różnorodne wydarzenia artystyczne.

07. Jest świadomy wagi uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna

Aktywność ciągła na zajęciach

Obecność na zajęciach

Zakres tematów:

1. Zwrot performatywny.

2. Kategoria performatywności.

3. Kategoria performansu.

4. Kategoria przedstawienia.

5. Kategoria liminalności.

6. Estetyczność performansu.

7. Sztuka a życie.

Metody dydaktyczne:

Dyskusje

Prezentacje multimedialne

Burze mózgów

Pogadanki

Praca z tekstem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Krawczyk 44/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)