Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Innowacyjność w technice F-KS.81
Wykład (W) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: zaliczenie pisemne i ustne, ocena bieżącej aktywności na zajęciach
Literatura:

J. Duraj Jan, M. Papiernik-Wojdera, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Wydawnictwo Delfin S.A., Warszawa 2010

Innowacyjność w teorii i praktyce, red. Marian Strużycki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006

A. Kamińska, Innowacyjność. Uwarunkowania, strategie, wyzwania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2014

Z. Opiekun, W. Orłowicz, F. Stachowicz, Techniki wytwarzania, Oficyna Wydawnictwa Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015

F. Stachowicz, T. Balawander, S. Kut, T. Trzepieciński, Techniki wytwarzania. Przeróbka plastyczna. Laboratorium, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016

Efekty uczenia się:

01. Zna podstawową terminologię niezbędną do zrozumienia specyfiki oraz znaczenia techniki i innowacji w gospodarce i życiu społecznym – K_W02, K_W03, H1A_W02, S1A_W01, S1A_W02, H1A_W10

02. Posiada uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu techniki oraz rozumie jej powiązania z innymi dyscyplinami obszaru nauk humanistycznych i społecznych – K_W06 H1A_W03, H1A_W05, S1A_W01

03. Ma podstawową wiedzę dotyczącą odpowiedzialności, wartości, norm, reguł obowiązujących przy wprowadzaniu innowacji, a także zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej i społecznej przedsiębiorczości – K_W13, K_W15, S1A_W07, H1A_W03, S1A_W11

04. Posiada podstawową wiedzę z zakresu technologii informatycznych – K_W16, S1A_W06

05. Potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować oraz selekcjonować informacje ważne dla diagnozy potencjału innowacyjności, korzystając z rozmaitych źródeł i sposobów – K_U01, H1A_U01, S1A_U02

06. Potrafi porozumiewać się, wykorzystując twórczo różne kanały, media i techniki komunikacyjne, ze specjalistami z obszaru nauk technicznych oraz potrafi analizować i formułować propozycje twórczych i skutecznych strategii działania innowacyjnego w obszarze życia jednostkowego i społecznego, K_U08, K_U13, H1A_U07, S1A_U07, H1A_U04, S1A_U06, S1A_U07

07. Jest odpowiednio zmotywowany do stałego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i aktywnego rozwijania umiejętności technicznych oraz rozumie znaczenie właściwego rozpoznania potrzeb indywidualnych i społecznych dla skutecznego pobudzania innowacyjności jednostek i grup społecznych – K_K01, K_K08, H1A_K01, S1A_K01, S1A_K06, H1A_K03, S1A_K03

08. Potrafi określać priorytety służące skutecznej realizacji wybranych zadań, związanych z działaniem innowacyjnym i pobudzaniem innowacyjności oraz potrafi - w różnych indywidualnych i społecznych rolach - myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy – K_K03, K_K07, H1A_K03, S1A_K03, S1A_K07

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne i ustne

Zakres tematów:

Pojęcia podstawowe;

Przedsiębiorstwo, wykonanie wyrobu i dokumentacja techniczna;

Systemy produkcyjne, recykling, wspomaganie komputerowe;

Komputerowe wspomaganie procesu projektowo konstrukcyjnego;

Komputerowe odwzorowanie konstrukcji;

Działalność wytwórcza i innowacyjna człowieka;

Stanowisko komputerowe, programy komputerowe;

Normy ISO i proces spajania;

Procesy wytwarzania.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Klaudiusz Lenik, Krzysztof Rojek 44/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)