Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie F-FLZ.166
Seminarium magisterskie (SM) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W1, dyskusje, wygłaszane referaty oraz prace pisemne
W2, dyskusje, wygłaszane referaty oraz prace pisemne
W3, dyskusje, wygłaszane referaty oraz prace pisemne
U1, dyskusje, wygłaszane referaty oraz prace pisemne
U2, dyskusje, wygłaszane referaty oraz prace pisemne
U3, dyskusje, wygłaszane referaty oraz prace pisemne
K1, dyskusje, wygłaszane referaty oraz prace pisemne
K2, dyskusje, wygłaszane referaty oraz prace pisemne
K3, dyskusje, wygłaszane referaty oraz prace pisemne

Uwagi: Student powinien mieć dostęp do aplikacji MS Teams lub platformy Wirtualny Kampus oraz posiadać urządzenie, które umożliwia aktywne uczestnictwo w zajęciach zdalnych w czasie synchronicznym.
Literatura:

Szczegółowa literatura przedmiotowa zostanie dostosowana do zainteresowań uczestników seminarium.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, ma w pogłębionym stopniu uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu zagadnień stanowiących przedmiot seminarium, w tym najnowszych osiągnięć K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, P7U_W, P7S_WG, P7S_WK

W2, ma pogłębioną wiedzę na temat poprawnych sposobów argumentacji przy uzasadnianiu formułowanych poglądów; dysponuje w zaawansowanym stopniu wiedzą na temat metod analizy różnorakich elementów kultury K_W06, P7U_W, P6S_WG

W3, zna zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej K_W13, K_W14, P7U_W, P7S_WK

Umiejętności:

U1, potrafi wyszukiwać i selekcjonować informacje, stosownie do problematyki seminarium K_U02, P7U_U, P7S_UW

U2, potrafi postawić złożony problem teoretyczny, dokonać jego analizy, sformułować jego rozwiązanie, poddać pod dyskusję, we współpracy z promotorem, innymi specjalistami oraz innymi uczestnikami seminarium – stosownie do problematyki seminarium K_U01, K_U04, K_U10, K_U14, P7U_U, P7S_UW, P7U_UO, P7S_UK

U3, potrafi przedstawić wyniki swoich badań w wystąpieniach ustnych oraz pracach pisemnych K_U07, P7U_U, P7S_UW, P7S_UK

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji; docenia wartość pracy grupowej K_K01, P7U_K, P7S_KK

K2, akceptuje potrzebę przestrzegania prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej K_K05, P7U_K, P7S_KR

K3, Docenia oraz rozumie wartość i potrzebę przyjmowania postaw zindywidualizowanych i twórczych oraz promujących przedsiębiorczość K_K02, K_K06, P7U_K, P7S_KO, P7S_KK

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przygotowania pracy magisterskiej

Zakres tematów:

Zakres tematów dostosowany indywidualnie do zainteresowań badawczych studentów oraz prowadzących seminarium

Metody dydaktyczne:

Praca nad tekstem, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Kosior 4/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Tymura 1/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Leszek Kopciuch 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)