Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia E-FR-LS-O.6
Wykład (W) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a32c72d12994b484b86db94534b774af8%40thread.tacv2/1601633251071?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%228faa5c45-df4a-4906-b2bc-a7ebec8c0cf4%22%7d
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: egzamin pisemny - test na platformie Wirtualny Kampus
Uwagi: Wykład jest realizowany z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, z wykorzystaniem platformy e-learningowej MS Teams oraz Wirtualnego Kampusu UMCS.
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.

2. Varian H., Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

3. Zalega T., Mikroekonomia, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Frank R., Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - test na platformie Wirtualny Kampus

Zakres tematów:

Wprowadzenie do mikroekonomii

Istota procesu gospodarowania

Mechanizm rynkowy

Elastyczność popytu i podaży

Teoria wyboru konsumenta

Teoria produkcji

Koszty przedsiębiorstwa

Konkurencja doskonała

Monopol

Konkurencja monopolistyczna

Oligopol

Rynek pracy

Rynek kapitału i ziemi

Niepewność i ryzyko w działalności gospodarczej

Ekonomia dobrobytu

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną

E-learning w trybie synchronicznym: wykład online, chat

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Kijek 152/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)