Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do socjologii PS-PE.LS.1/5
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: WIEDZA
W1- zaliczenie na ocenę, kolokwium test
W2 - zaliczenie na ocenę, kolokwium test
W3 - zaliczenie na ocenę, kolokwium test
UMIEJĘTNOŚCI
U1 - praca kontrolna
U2 - praca kontrolna
KOMPETENCJE
K1 - praca kontrolna
K2 - praca kontrolna
Uwagi: Do każdych ćwiczeń studenci opracowują referat, który wygłaszają w trakcie zajęć. Następnie przesyłają go na platwormę w zakładce-zdanie do wykonania
Literatura:

1. Bera,R. Korczynski,M. (2012). Dystans społeczny emigrantów polskich wobec "obcych" i "innych". Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

2. Szczygielsak, I. (2013). Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin. Warszawa :Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

3. Szuniewicz, M. (2014). Łączenie rodzin cudzoziemców : studium rawnomiedzynarodowe. Gdynia :Akademia Marynarki Wojennej

4. Thiollet, H. (red.)(2017). Migranci, migracje : o czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie. Kraków : Wydawnictwo Karakter

5. Winiarczyk-Raźniak, A. Raźniak, P. (2012). Migracje wewntrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego

6. Węgliński, J. (2012). Imigracja a globalizacja : przykład Stanów Zjednoczonych Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Artykuły prowadzącego zajęcia

1. Międzykulturowe kompetencje pracobiorców wielokulturowego rynku pracy w opinii polskich pracowników firm angielskich. Intercultural competences of intercultural market employees according to polish employees in English companies. Journal of Modern Science. Wyd.WSGE, Józefów 2016, Tom 3/30, ss.103-132. ISSN 1734-2031.

2. Kompetencje międzykulturowe a sukces zawodowy polskich pracowników w Anglii. ANNALES UMCS, Sectio J. Wyd. UMCS Lublin 2016, Vol.29, Nr 4, ss.79-96.

3. Wrażliwość międzykulturowa studentów z pogranicza polsko-ukraińskiego. Edukacja Międzykulturowa. Wyd. UŚ Katowice 2017, nr 1 (6) s.113-129. ISSN 2299-4106 (współ. A. Świdzińska).

4. Międzykulturowe kompetencje komunikowania się polskich emigrantów zarobkowych w Anglii a ich poczucie sukcesu zawodowego. ANNALES UMCS, Sectio J. Wyd. UMCS Lublin 2017, Vol.30, Nr 2, ss.67-82.

5. Rola inteligencji emocjonalnej, jako kompetencji międzykulturowej w osiągnięciu sukcesu zawodowego polskich emigrantów. Edukacja Międzykulturowa, 2 (7), 2017, ss. 185-199. ISSN 2299-4106.

6. Kompetencje międzykulturowe polskich emigrantów zarobkowych w Anglii a ich poczucie sukcesu zawodowego. Lubelski Rocznik Pedagogiczny. Lublin 2017, nr XXXVI, ss. 151-176. ISSN: 0137-6136. DOI: 10.17951/j.2017.30.2.67

7. Kompetencje międzykulturowe a wykształcenie polskich emigrantów w Anglii. Journal of Modern Science. Wyd. WSGE, Józefów 2018, Tom 36, ss.93-112. ISSN 1734-2031. DOI: 10.13166/jms/85333

8. Cultural Sensitivity of Polish, Ukrainian and Belarusian students. Kultura i Edukacja. Wyd. Adam Marszałek Toruń 2018, nr 2(120), ss.83-96. ISSN 1230-266X (współ. M. Stefanek) DOI: 10.15804/kie.2018.02.05

9. Edukacyjne uwarunkowania kompetencji międzykulturowych polaków na emigracji. Lubelski Rocznik Pedagogiczny. Lublin 2018, Vol 37, No 3 (2018) , ss. 161-184. ISSN: 0137-6136. DOI: 10.17951/lrp.2018.37.3.161-184

10. Postawy wobec „obcych” polskich i ukraińskich studentów a ich miejsce zamieszkania. W: M. Sobecki i inni (red.): Człowiek pogranicza. Wyzwania humanistycznej edukacji. Wyd.UwB, Białystok 2019, ss.246-269. ISBN 978-83-7431-565-4

11. Międzykulturowa kompetencja komunikowania się polskich emigrantów w Anglii. W: Edukacja Międzykulturowa, 1 (10), 2019, ss. 129-156. ISSN 2299-4106. (współ. B. Grabowska)

12. Emocjonalna gotowość do komunikowania się z Innym polskich emigrantów w Anglii (badania porównawcze). W: ANNALES UMCS, Sectio J. Wyd. UMCS Lublin 2019, Vol.32, Nr 2, ss.187-200. ISSN: 0867-2040 (współ. B. Grabowska) DOI: 10.17951/j.2019.32.2.187-200

13. Emocjonalna gotowość do dialogu z osobą odmienną kulturowo obecnych i przyszłych pracowników socjalnych. W: ANNALES UMCS, Sectio J. Wyd. UMCS Lublin 2020, Vol.33, Nr 1, ss.247-265. ISSN: 0867-2040 (współ. B. Grabowska) DOI: 10.17951/j.2020.33.1.247-265

Efekty uczenia się:

W1 - Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach. K_W07

W2 -Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach. K_W08

W3 - Ma elementarną wiedzę dotycząca procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), ich prawidłowości i zakłóceń. K_W09

U1 -Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i potrafi je stosować w różnego typu sytuacjach edukacyjnych. K_U09

U2 - Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów. K_U11

K1 - Wykazuje się empatycznym rozumieniem innych ludzi, gotowością do tolerancji i akceptacji odmienności oraz postawami prospołecznymi K_K09

K2 - Ma świadomość znaczenia języka ojczystego dla zachowania ciągłości społecznej i dziedzictwa kulturowego; ma motywację do dbania o kulturę języka K_K010

Metody i kryteria oceniania:

ocenie podlega:

- merytoryczna treść przekazu,

- sposób wizualizacji treści,

- ekonomia wykorzystania czasu,

- sposób przekazu informacji

Zakres tematów:

1. Historia i specyfika migracji

2. Rodzaje migracji

3. Przyczyny migracji, najważniejsze zjawiska towarzyszące migracji

4. Pozytywne i negatywne strony migracji

5. Aktualne badania dotyczące migracji, ze szczególnym uwzględnieniem migracji Polaków

6. Funkcjonowania Polaków za granicą szczególnie w kontekście ich zawodowych osiągnięć

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariusz Korczyński 2/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Mariusz Korczyński 27/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Mariusz Korczyński 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)