Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewolucja prawa gospodarczego w XIX i XX wieku PA-PRM-EPG
Wykład (W) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Jak w części ogólnej.
Literatura:

Jak w części ogólnej.

Efekty uczenia się:

Jak w części ogólnej.

Metody i kryteria oceniania:

- egzamin ustny lub pisemny (test otwarty, test opisowy): poprawna odpowiedź na 51% pytań

Zakres tematów:

1. Pojęcia kupca, firmy, przedsiębiorstwa, zakładu, koncesji w ujęciu historycznym

2. Przepisy handlowe Landrechtu: przykład norm prekapitalistycznych w okresie oświeconego absolutyzmu

3. Prawo handlowe wielkich kodyfikacji XIX wieku

4. Polski przedwojenny kodeks handlowy. Prawo upadłościowe i układowe

5. Geneza prawa spółdzielczego w XIX-wiecznych Niemczech

6. Instrumenty prawne polityki gospodarczej w XIX wieku i zanik feudalnych przywilejów handlowych

7. Prawo przemysłowe II Rzeszy i Austro-Węgier. Wpływ rozwiązań zaborczych na polskie przedwojenne prawo przemysłowe. Prawo

naftowe w autonomicznej Galicji

8. Rejestry handlowe i rejestry działalności regulowanej

9. Początki sądownictwa w sprawach handlowych

10. Pozycja ustrojowa rządowych centralnych gremiów opiniodawczych i doradczych z okresu II RP z udziałem przedsiębiorców

11. Kartele i ich regulacja w dawnym prawie. Geneza prawa ochrony konkurencji

12. Prawne aspekty reglamentacji gospodarki w czasach wojny. Przykład I i II wojny światowej na ziemiach polskich: Generalne

Gubernatorstwo Warszawskie 1915-1918, Generalne Gubernatorstwo 1939-1945

13. Procesy nacjonalizacyjne po II wojnie światowej

14. Od gildii kupieckich do izb gospodarczych – rozwój instytucji otoczenia biznesu

15. Giełdy i początki prawa giełdowego, uzusy giełdowe

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład monograficzny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, praca z tekstami podręcznikowymi, materiałami dydaktycznymi i tekstami źródłowymi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/75 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0