Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawne systemu gospodarczego Unii Europejskiej PA-PB-PPSGUE
Wykład (W) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: wszystkie efekty: egzamin pisemny lub ustny (co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi)
Uwagi: brak
Literatura:

J. Barcz (red.),Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 2011.

2.A.Kuś (red.), Prawo materialne UE w zarysie, Lublin 2011.

3.A. Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak (red.), Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum, Warszawa 2012.

4.A.Przyborowska-Klimczak, E.Skrzydło -Tefelska (red.), Dokumenty europejskie, Tom 1 i 2, Lublin 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student zna i rozumie treść regulacji prawnych dotyczących ogólnych mechanizmów i zasad funkcjonowania wspólnego rynku K_W04, KW_05

2. Student zna i rozumie regulacje prawne dotyczące poszczególnych swobód wspólnego rynku: swobody przepływu towarów, osób, usług i kapitału K_W04, KW_05

Umiejętności

1. Student potrafi rozpoznać i opisać relacje pomiędzy poszczególnymi swobodami wspólnego rynku K_U01, K_U03, K_U07

2. Student potrafi interpretować i stosować przepisy prawa regulujące funkcjonowanie swobód wspólnego rynku: swobody przepływu towarów, osób, usług i kapitału K_U01, K_U03, K_U07

Kompetencje

1. Student, dzięki znajomości właściwe orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest gotów dokonać analizy konkretnych stanów faktycznych w świetle obowiązujących przepisów prawa K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Analiza i rozwiązywania kazusów, ćwiczenia przedmiotowe, metoda aktywizująca

Zakres tematów:

1. Geneza, historia i pojęcie integracji europejskiej

2. Pojęcie i stadia integracji gospodarczej

3. Unia gospodarcza i walutowa oraz kryteria konwergencji

4. Ogólna charakterystyka rynku wewnętrznego UE, znaczenie swobód na rynku wewnętrznym

5.Swoboda przepływu towarów - w zarysie

6. Swoboda przepływu pracowników i swoboda prowadzenia działalności gospodarczej - w zarysie

7. Swoboda przepływu usług - w zarysie

8. Swoboda przepływu kapitału - w zarysie

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna on-line, rozwiązywanie kazusów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Edyta Całka 29/75 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-40af4beac (2024-06-11)